روزهای هفته

چگونگی گفتن نامهای روزهای هفته در هلندی را بیاموزید. توجه کنید که این نامها در ابتدا با حروف بزرگ نوشته نمیشوند.

maandagدوشنبه
dinsdagسه شنبه
woensdagچهارشنبه
donderdagپنج شنبه
vrijdagجمعه
zaterdagشنبه
zondagیکشنبه
op maandagدر دوشنبه
op dinsdagدر سه شنبه
op woensdagدر چهارشنبه
op donderdagدر پنجشنبه
op vrijdagدر جمعه
op zaterdagدر شنبه
op zondagدر یکشنبه
elke maandagهر دوشنبه
elke dinsdagهر سه شنبه
elke woensdagهر چهارشنبه
elke donderdagهر پنج شنبه
elke vrijdagهر جمعه
elke zaterdagهر شنبه
elke zondagهر یکشنبه