ماه ها و فصل ها

چگونگی گفتن نامهای ماهها و فصلها در هلندی را بیاموزید. توجه کنید که این نامها در ابتدا با حروف بزرگ نوشته نمیشوند.

ماه ها

januariژانویه
februariفوریه
maartمارس
aprilآوریل
meiمه
juniژوئن
juliژوئیه
augustusاوت
septemberسپتامبر
oktoberاکتبر
novemberنوامبر
decemberدسامبر
in januariدر ژانویه
in februariدر فوریه
in maartدر مارس
in aprilدر آوریل
in meiدر مه
in juniدر ژوئن
in juliدر ژوئیه
in augustusدر اوت
in septemberدر سپتامبر
in oktoberدر اکتبر
in novemberدر نوامبر
in decemberدر دسامبر

فصل ها

lente, voorjaarبهار
zomerتابستان
herfst, najaarپاییز
winterزمستان
in de lenteدر بهار
in de zomerدر تابستان
in de herfstدر پاییز
in de winterدر زمستان

تعطیلات و جشن ها

Nieuwjaarsdagروز سال نو
Pasenعید پاک
Goede Vrijdagآدینه نیک
Paasmaandagدوشنبه بعد از عید پاک
Kerstmisکریسمس
Kerstavondشب کریسمس
Kerstmisکریسمس
Oudjaarsavondشب سال نو
Moederdagروز مادر
Vaderdagروز پدر
Valentijnsdagروز ولنتاین