هندی

دوستان زبان آموزدوستان زبان آموز
کسی را پیداکنید تا با او هندی خود را تمرین کنید.

چرا زبان هندی را بیاموزیم؟

تجارت
هند یکی از سریعترین اقتصادهای در حال رشد دنیا است و دانستن کمی هندی شما را قادر میکند که در اکثر نقاط این کشور تجارت را اداره کنید.

گردشگری
اگرچه تعداد زیادی زبانهای مختلف و دیالکت محلی در هند هست، دانستن کمی هندی به شما امکان مکالمه در بسیاری قسمتهای این کشور را می دهد.

ادبیات و فرهنگ
هند ادبیاتی بسیار غنی و سابقه فرهنگی بسیار پرباری با تعداد زیادی شاعر و نویسنده دارد. آگاهی از هندی به شما امکان لذت بردن از این موارد به زبان اصلی را میدهد.