دوست شدن

در اینجا عبارت های پرتغالی می آیند که هنگام ملاقات با افراد جدید استفاده می شوند و شامل مقدمه و چند موضوع مکالمه ساده است.

مقدمه

Como te chamas?اسم شما چیه؟ (آشنا)
Chamo-me …اسمم …
João
Rita
Sou …من … هستم
Carlosکارلوس
Sofiaسوفیا
Este é …این …
o meu maridoشوهرمه
o meu namoradoدوست پسرمه
o meu filhoپسرمه
Esta é …این …
a Mariaمریم است
a minha esposaخانممه
a minha namoradaدوست دخترمه
a minha filhaدخترمه
Desculpa, não percebi o teu nomeببخشید، اسم شما رو متوجه نشدم
Vocês conhecem-se?شما همدیگر رو می شناسید؟
Gosto em conhecer-teاز ملاقات شما خوشحالم
Prazer em conhecer-teاز ملاقات شما خوشوقتم
De onde é que vocês se conhecem?از کجا همدیگر رو می شناسید؟
Trabalhamos juntosبا هم کار می کنیم
Trabalhámos juntosبا هم کار می کردیم
Andámos na escola juntosمدرسه با هم بودیم
Andamos juntos na universidadeدانشگاه با هم بودیم
Andámos juntos na universidadeبا هم دانشگاه می رفتیم
Através de amigosاز طریق دوستان

اهل کجایی؟

De onde és?اهل کجایی؟
Sou de Portugalمن اهل پرتغال هستم
Sou do Brasilمن اهل برزیل هستم
Sou da Inglaterraاهل انگلیسم
De que local … és?اهل کجای … هستی؟
do Canadáکانادا
De que parte … és?اهل چه بخش … هستی؟
da Itáliaایتالیا
Onde moras?کجا زندگی می کنی؟
Moro em …در … زندگی می کنم
Lisboaمن در لیسبون
Françaفرانسه
Sou de Braga mas agora vivo no Portoمن اهل براگا هستم اما اکنون در پورتو زندگی می کنم
Eu nasci em Espanha mas cresci em Portugalمن در اسپانیا به دنیا آمدم اما در پرتغال بزرگ شدم

مکالمه بیشتر

O que te traz a …?چی باعث شد بیای …؟
Portugalچه چیزی شما را به پرتغال می آورد
Estou de fériasتوی تعطیلات هستم
Estou aqui em trabalhoتوی سفر کاری هستم
Moro aquiاینجا زندگی می کنم
Trabalho aquiاینجا کار می کنم
Estudo aquiاینجا درس می خونم
Porque vieste …?چرا به …آمدی؟
ao Brasilبرزیل
Vim para trabalharآمدم اینجا کار کنم
Vim para estudarآمدم اینجا درس بخونم
Queria viver no estrangeiroمی خواستم خارج زندگی کنم
Há quanto tempo moras aqui?چه مدت اینجا زندگی کرده ای؟
Acabei de chegarتازه رسیده ام
Há alguns mesesچند ماه
Há cerca de um anoحدود یک سال
Há pouco mais de dois anosدرست بیش از دو سال
Há três anosسه سال
Quanto tempo pensas ficar aqui?چه مدت قصد داری اینجا زندگی کنی؟
Até agostoتا آگوست
Alguns mesesچند ماه
Mais um anoیک سال دیگر
Não tenho a certezaمطمئن نیستم
Gostas de viver aqui?اینجا را دوست داری؟
Sim, adoro!بله، خیلی دوست دارم!
Gosto muitoخیلی خوشم می آید
Gostoخوبه
Do que gostas mais aqui?چه چیز آن رو دوست داری؟
Gosto …… رو دوست دارم
da comidaغذا
do climaآب و هوا
das pessoasمردم

سن و تولد

Que idade tens?چند سالته؟ (آشنا)
Que idade tem?چند سالته؟ (با ادب)
Tenho … anos… سالمه
vinte e doisبیست و دو
trinta e oitoسی و هشت
Quando é o teu aniversário?کی تولدته؟
É a …
16 de maio16 می
2 de outubro2 اکتبر

وضعیت زندگی

Com quem vives?با کی زندگی می کنی؟
Vives com alguém?آیا با کسی زندگی می کنی؟
Vivo com …با … زندگی می کنم
o meu namoradoدوست پسرم
a minha namoradaدوست دخترم
o meu colegaشریکم (شریک زندگی مانند همسر بدون ازدواج رسمی)
o meu maridoشوهرم
a minha esposaزنم
os meus paisوالدینم
um amigoیک دوست (اشاره به دوست مرد)
uma amigaیک دوست (اشاره به دوست زن)
amigosدوستان (اشاره به مردان یا گروهی از دوستان مختلط)
amigasدوستان (اشاره به دوستان زن)
familiaresاقوام
Moras sozinho?تنها زندگی می کنی؟ (به مردی گفت)
Moras sozinha?تنها زندگی می کنی؟ (به یک خانم گفته می شود)
Vivo sozinhoتنها زندگی می کنم (گفته شده توسط یک مرد)
Vivo sozinhaتنها زندگی می کنم (گفته شده توسط یک زن)
Moro com outra pessoaبا یک نفر دیگر شریک هستم
Moro com mais … pessoasبا … نفر دیگر شریک هستم
duasدو
trêsسه

پرسیدن اطلاعات تماس

Qual é o teu número telefone?شماره تلفنت چیه؟
Qual é o teu endereço de e-mail?آدرس ایمیلت چیه؟
Qual é a tua morada?آدرست چیه؟
Posso ficar com o teu número?می توانم شماره تلفنت را بگیرم؟
Posso ficar com o teu endereço de e-mail?می توانم آدرس ایمیلت را بگیرم؟
Tens …?آیا در … هستی؟
Facebookفیس بوک
Skypeاسکایپ
Qual é o teu nome de utilizador?نام کاربریت چیه؟
sound

صدا برای تمام عبارت های پرتغالی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.

از کار ما حمایت کنید

با تبدیل شدن به یک حامی در Patreon به ما در بهبود این سایت کمک کنید. از مزایای آن می توان به حذف تمامی تبلیغات از سایت و دسترسی به کانال Speak Languages Discord اشاره کرد.

حامی شوید