عبارت های پایه

در اینجا برخی از عبارت های پایه پرتغالی قرار دارند که می توانید در مکالمه روزانه استفاده کنید همچنین برخی از کلمات متداولی که روی تابلو ها و علامت ها می بینید.

simبله
nãoخیر
por favorلطفاً
obrigadoمتشکرم
muito obrigadoاز شما خیلی متشکرم
de nadaخواهش می کنم
olá
bom diaصبح به خیر
boa tardeبعد از ظهر به خیر
boa noiteشب به خیر
bem-vindo
adeusخداحافظ
até à vista!به امید دیدار در آینده!
até logo!به امید دیدار در آینده!
tenha um bom dia!روز خوبی داشته باشی!
desculpaببخشید
desculpeمتاسفم
com licença
perdãoمتاسفم
peço desculpaمتاسفم
peço perdão
lamento
não há problemaاشکالی نداره
não tem importânciaخودت را نگران نکن