عبارت های پایه

در اینجا برخی از عبارت های پایه پرتغالی قرار دارند که می توانید در مکالمه روزانه استفاده کنید همچنین برخی از کلمات متداولی که روی تابلو ها و علامت ها می بینید.

Simبله
Nãoخیر
Talvezشاید
Por favorلطفاً
Obrigadoمتشکرم (گفته شده توسط یک مرد)
Obrigadaمتشکرم (گفته شده توسط یک زن)
Muito obrigadoخیلی متشکرم (گفته شده توسط یک مرد)
Muito obrigadaخیلی متشکرم (گفته شده توسط یک زن)

در زیر چند عبارت مودبانه می آید که در پاسخ به کسی که از شما تشکر می کند می توانید استفاده کنید :

De nadaخواهش می کنم
Não tem de quêلازم به تشکر نیست
Ora essaقابلی ندارد

سلام کردن و خداحافظی

در اینجا روش های مختلفی می آیند که می توانید برای سلام کردن استفاده کنید:

Oláسلام
Bom diaصبح به خیر (قبل از ظهر استفاده می شود)
Boa tardeبعد از ظهر به خیر (از ظهر تا تاریکی استفاده می شود)
Boa noiteشب به خیر (بعد از تاریکی استفاده می شود)

از طرف دیگر، می توانید عبارت های زیر را برای خداحافظی بگویید:

Tchauخداحافظ (دوستانه و غیر رسمی)
Adeusخداحافظ
Boa noiteشب به خیر
Até à vista!به امید دیدار!
Até breve! یا Até à próxima!به امید دیدار به زودی!
Até logo!به امید دیدار در آینده!
Tem um bom dia!روز خوبی داشته باشی!
Bom fim de semana!آخر هفته خوبی داشته باشی!

جلب توجه کسی یا عذرخواهی

Desculpeببخشید
Com licençaببخشید (بیان مودبانه برای عبور از کسی یا هنگام درخواست اجازه برای انجام کاری استفاده می شود)
Perdãoمتاسفم

اگر کسی از شما عذرخواهی کرد، می توانید با استفاده از جمله های زیر پاسخ دهید:

Não há problemaاشکالی نداره
Tudo bemمسئله ای نیست
Não te preocupesخودت را نگران نکن

به دیگران بفهمانید که چه می گویید

Fala português?پرتغالی صحبت می کند؟
Fala inglês?آیا انگلیسی صحبت می کنید؟
Não falo portuguêsمن پرتغالی صحبت نمی کنم
Não falo muito portuguêsمن پرتغالی را خیلی خوب صحبت نمی کنم
Falo um pouco portuguêsمن کمی پرتغالی صحبت می کنم
Só falo muito pouco portuguêsمن فقط خیلی کم پرتغالی صحبت می کنم
Por favor fale mais devagarلطفاً آهسته تر صحبت کنید
Por favor escreva issoلطفاً آن را بنویسید
Pode repetir?می توانید آن را تکرار کنید؟
Perceboمی فهمم
Não perceboنمی فهمم

عبارت های پایه دیگر

Eu seiمی دانم
Não seiنمی دانم
Desculpe, onde é a casa de banho?ببخشید، دستشویی کجاست؟

چیزهایی که ممکن است ببینید

Entradaورود
Saídaخروج
Saída de emergênciaخروج اضطراری
Empurreفشار دهید
Puxeبکشید
Casas de banhoتوالت
WCدستشویی
Homensمردانه
Senhorasزنانه
Livreخالی
Ocupadoدر حال استفاده یا اشغال
Fora de serviçoخراب
Não fumarسیگار نکشید
Privadoخصوصی
Entrada proibidaورود ممنوع
sound

صدا برای تمام عبارت های پرتغالی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.