موارد ضروری

در اینجا برخی از عبارت های پرتغالی و جمله های اخباری می آیند که برای موارد ضروری و دیگر موقعیت های سخت و اضطراری استفاده می شوند. امیدواریم نیازی به استفاده از آنها نداشته باشید!

Socorro!کمک!
Cuidado!مراقب باشید!
Atenção!مواظب باشید! یا مراقب باشید!
Por favor ajude-meلطفاً کمکم کنید!

اورژانس پزشکی

Chamem uma ambulância!آمبولانس خبر کنید!
Preciso de um médicoاحتیاج به دکتر دارم
Houve um acidenteتصادف شده
Por favor despache-se!لطفاً عجله کنید!
Cortei-meخودم را زخمی کردم
Queimei-meخودم را سوزانده ام
Está bem?حالت خوبه؟
Está toda a gente bem?همه چیز خوبه؟

جرم

Pára, ladrão!بایست، دزد!
Chamem a polícia!پلیس خبر کنید!
Roubaram-me a carteiraکیف پولم رو دزدیده اند
Roubaram-me a malaکیف دستی ام رو دزدیده اند
Roubaram-me o portátilلپ تاپم رو دزدیده اند
Roubaram-me o telemóvelتلفنم دزدیده شده
Queria participar um rouboمی خواهم یک دزدی رو اطلاع دهم
Arrombaram o meu carroماشینم را دزد زده است
Fui assaltadoبه من دستبر زده شده
Fui atacadoبه من حمله شده

آتش

Fogo!آتش!
Chamem os bombeiros!آتش نشانی رو خبر کنید!
Cheira-lhe a queimado?بوی سوختگی رو احساس می کنی؟
Há um incêndioآنجا آتش گرفته
O edifício está a arderساختمان آتش گرفته

موقعیت های اضطراری دیگر

Estou perdidoگم شده ام
Estamos perdidosگم شده ایم
Não encontro …نمی تونم …م رو پیدا کنم
as minhas chavesکلیدها
o meu passaporteگذرنامه
o meu telemóvelموبایل
Perdi ……م رو گم کرده ام
a minha carteiraکیف پول
a minha máquina fotográficaدوربین
Deixei as chaves dentro do meu …در …م به رویم قفل شده
carroماشین
quartoاتاق
Por favor, deixe-me em pazلطفاً من رو تنها بگذارید
Vá-se embora!از جلوی من کنار برو!
sound

صدا برای تمام عبارت های پرتغالی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.

از کار ما حمایت کنید

با تبدیل شدن به یک حامی در Patreon به ما در بهبود این سایت کمک کنید. از مزایای آن می توان به حذف تمامی تبلیغات از سایت و دسترسی به کانال Speak Languages Discord اشاره کرد.

حامی شوید