موارد ضروری

در اینجا برخی از عبارت های پرتغالی و جمله های اخباری می آیند که برای موارد ضروری و دیگر موقعیت های سخت و اضطراری استفاده می شوند. امیدواریم نیازی به استفاده از آنها نداشته باشید!

Socorro!کمک!
Cuidado!مراقب باشید!
Atenção!مواظب باشید! یا مراقب باشید!
Por favor ajude-meلطفاً کمکم کنید!

اورژانس پزشکی

Chamem uma ambulância!آمبولانس خبر کنید!
Preciso de um médicoاحتیاج به دکتر دارم
Houve um acidenteتصادف شده
Por favor despache-se!لطفاً عجله کنید!
Cortei-meخودم را زخمی کردم
Queimei-meخودم را سوزانده ام
Está bem?حالت خوبه؟
Está toda a gente bem?همه چیز خوبه؟

جرم

Pára, ladrão!بایست، دزد!
Chamem a polícia!پلیس خبر کنید!
Roubaram-me a carteiraکیف پولم رو دزدیده اند
Roubaram-me a malaکیف دستی ام رو دزدیده اند
Roubaram-me o portátilلپ تاپم رو دزدیده اند
Roubaram-me o telemóvelتلفنم دزدیده شده
Queria participar um rouboمی خواهم یک دزدی رو اطلاع دهم
Arrombaram o meu carroماشینم را دزد زده است
Fui assaltadoبه من دستبر زده شده
Fui atacadoبه من حمله شده

آتش

Fogo!آتش!
Chamem os bombeiros!آتش نشانی رو خبر کنید!
Cheira-lhe a queimado?بوی سوختگی رو احساس می کنی؟
Há um incêndioآنجا آتش گرفته
O edifício está a arderساختمان آتش گرفته

موقعیت های اضطراری دیگر

Estou perdidoگم شده ام
Estamos perdidosگم شده ایم
Não encontro …نمی تونم …م رو پیدا کنم
as minhas chavesکلیدها
o meu passaporteگذرنامه
o meu telemóvelموبایل
Perdi ……م رو گم کرده ام
a minha carteiraکیف پول
a minha máquina fotográficaدوربین
Deixei as chaves dentro do meu …در …م به رویم قفل شده
carroماشین
quartoاتاق
Por favor, deixe-me em pazلطفاً من رو تنها بگذارید
Vá-se embora!از جلوی من کنار برو!
sound

صدا برای تمام عبارت های پرتغالی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.