موارد ضروری

در اینجا برخی از عبارت های پرتغالی و جمله های اخباری می آیند که برای موارد ضروری و دیگر موقعیت های سخت و اضطراری استفاده می شوند. امیدواریم نیازی به استفاده از آنها نداشته باشید!

socorro!کمک!
cuidado!مراقب باشید!
atenção!مواظب باشید! یا مراقب باشید!
por favor ajude-meلطفاً کمکم کنید!
chame uma ambulância!
chamem uma ambulância!آمبولانس خبر کنید!
houve um acidenteتصادف شده
roubaram-me a carteiraکیف پولم رو دزدیده اند
pára ladrão!
chame a polícia!
chamem a polícia!
fogo!آتش!