اعداد

گفتن اعداد در پرتغالی را بیاموزید.

اعداد اصلی

um, umaیک
dois, duasدو
trêsسه
quatroچهار
cincoپنج
seisشش
seteهفت
oitoهشت
noveنه
dezده
onzeیازده
dozeدوازده
trezeسیزده
catorzeچهارده
quinzeپانزده
dezasseisشانزده
dezasseteهفده
dezoitoهجده
dezanoveنوزده
vinteبیست
vinte e um, vinte e umaبیست و یک
vinte e dois, vinte e duasبیست و دو
vinte e trêsبیست و سه
trintaسی
quarentaچهل
cinquentaپنجاه
sessentaشصت
setentaهفتاد
oitentaهشتاد
noventaنود
cemصد
cento e um, cento e umaصد و سه
cento e dois, cento e duas
cento e três
duzentos, duzentasدویست
trezentos, trezentasسیصد
quatrocentos, quatrocentas
quinhentos, quinhentas
seiscentos, seiscentas
setecentos, setecentas
oitocentos, oitocentas
novecentos, novecentas
milهزار
dois mil, duas milدوهزار
três milسه هزار
um milhãoیک میلیون

اعداد ترتیبی

primeiroاول
segundoدوم
terceiroسوم
quartoچهارم
quintoپنجم
sextoششم
sétimoهفتم
oitavoهشتم
nonoنهم
décimoدهم
décimo primeiroیازدهم
décimo segundoدوازدهم
décimo terceiroسیزدهم
décimo quartoچهاردهم
décimo quintoپانزدهم
décimo sextoشانزدهم
décimo sétimoهفدهم
décimo oitavoهجدهم
décimo nonoنوزدهم
vigésimoبیستم