اعداد

گفتن اعداد در پرتغالی را بیاموزید.

اعداد اصلی

zeroصفر
um ، umaیک
dois ، duasدو
trêsسه
quatroچهار
cincoپنج
seisشش
seteهفت
oitoهشت
noveنه
dezده
onzeیازده
dozeدوازده
trezeسیزده
catorzeچهارده
quinzeپانزده
dezasseisشانزده
dezasseteهفده
dezoitoهجده
dezanoveنوزده
vinteبیست
vinte e um ، vinte e umaبیست و یک
vinte e dois ، vinte e duasبیست و دو
vinte e trêsبیست و سه
vinte e quatroبیست و چهار
vinte e cincoبیست و پنج
vinte e seisبیست و شش
vinte e seteبیست و هفت
vinte e oitoبیست و هشت
vinte e noveبیست و نه
trintaسی
trinta e um ، trinta e umaسی و یک
trinta e dois ، trinta e duasسی و دو
trinta e trêsسی و سه
trinta e quatroسی و چهار
trinta e cincoسی و پنج
trinta e seisسی و شش
trinta e seteسی و هفت
trinta e oitoسی و هشت
trinta e noveسی و نه
quarentaچهل
quarenta e um ، quarenta e umaچهل و یک
quarenta e dois ، quarenta e duasچهل و دو
quarenta e trêsچهل و سه
cinquentaپنجاه
sessentaشصت
setentaهفتاد
oitentaهشتاد
noventaنود
uma centena یا cemصد
duzentosدویست
trezentosسیصد
um milhar یا milهزار
dois mil ، duas milدوهزار
três milسه هزار
um milhãoیک میلیون
um biliãoیک بیلیون

تکرار

uma vezیک بار
duas vezesدو بار
três vezesسه بار
quatro vezesچهار بار
cinco vezesپنج بار

اعداد ترتیبی

primeiroاول
segundoدوم
terceiroسوم
quartoچهارم
quintoپنجم
sextoششم
sétimoهفتم
oitavoهشتم
nonoنهم
décimoدهم
décimo primeiroیازدهم
décimo segundoدوازدهم
décimo terceiroسیزدهم
décimo quartoچهاردهم
décimo quintoپانزدهم
décimo sextoشانزدهم
décimo sétimoهفدهم
décimo oitavoهجدهم
décimo nonoنوزدهم
vigésimoبیستم
vigésimo primeiroبیست و یکم
vigésimo segundoبیست و دوم
vigésmio terceiroبیست و سوم
trigésimoسی ام
quadragésimoچهلم
quinquagésimoپنجاهم
sexagésimoشصتم
setuagésimoهفتادم
octogésimoهشتادم
nonagésimoنودم
centésimoصدم

باقی واژگان مفید

cerca de یا aproximadamenteتقریبا
mais que یا mais do queبیشتر
menos que یا menos do queکمتر

مثال ها

36۳۶
54۵۴
89۸۹
106۱۰۶
123۱۲۳
678۶۷۸
3.294۳،۲۹۴
9.755۹،۷۵۵
2.608.411۲،۶۰۸،۴۱۱
0,5۰.۵
4,93۴.۹۳
87,04۸۷.۰۴
sound

صدا برای تمام واژگان پرتغالی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر واژه به سادگی روی آن کلیک کنید.

از کار ما حمایت کنید

با تبدیل شدن به یک حامی در Patreon به ما در بهبود این سایت کمک کنید. از مزایای آن می توان به حذف تمامی تبلیغات از سایت و دسترسی به کانال Speak Languages Discord اشاره کرد.

حامی شوید