نقاط قطب نما

چگونه گفتن نقاط قطب نما را در پرتغالی بیاموزید.

norteشمال
nordesteشمال شرق
esteشرق
sudesteجنوب شرق
sulجنوب
sudoesteجنوب غرب
oesteغرب
noroesteشمال غرب

باقی واژگان مفید

mapaنقشه
bússolaقطب نما
ler uma bússolaخواندن قطب نما
sound

صدا برای تمام واژگان پرتغالی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر واژه به سادگی روی آن کلیک کنید.