ماه ها و فصل ها

چگونگی گفتن نامهای ماهها و فصلها در پرتغالی را بیاموزید. توجه کنید که این نامها در ابتدا با حروف بزرگ نوشته نمیشوند.

ماه ها

janeiroژانویه
fevereiroفوریه
marçoمارس
abrilآوریل
maioمه
junhoژوئن
julhoژوئیه
agostoاوت
setembroسپتامبر
outubroاکتبر
novembroنوامبر
dezembroدسامبر
em janeiroدر ژانویه
em fevereiroدر فوریه
em marçoدر مارس
em abrilدر آوریل
em maioدر مه
em junhoدر ژوئن
em julhoدر ژوئیه
em agostoدر اوت
em setembroدر سپتامبر
em outubroدر اکتبر
em novembroدر نوامبر
em dezembroدر دسامبر

فصل ها

primaveraبهار
verãoتابستان
outonoپاییز
invernoزمستان
na primaveraدر بهار
no verãoدر تابستان
no outonoدر پاییز
no invernoدر زمستان

تعطیلات و جشن ها

Ano Novoروز سال نو
Páscoaعید پاک
Natalکریسمس
Véspera de Natalشب کریسمس
Dia de Natalروز کریسمس
Noite do Ano Novoشب سال نو
Dia da Mãeروز مادر
Dia do Paiروز پدر
Dia de São Valentimروز ولنتاین