ژاپنی

درباره زبان ژاپنی

بیش از صد و سی میلیون نفر به ژاپنی صحبت میکنند. بیشتر آنها در ژاپن زندگی میکنند به همراه تعدادی ازجوامع کوچک مهاجران در همه دنیا که به این زبان صحبت میکنند. ژاپنی زبان رسمی ژاپن است.

هنوز محل بحث دارد که این زبان به زبانهای شناخته شده دیگر مرتبط است. اگرچه سیستم نوشتاری کانجی؛ برای بیش از دوهزار سال از الفبای اندیشه نگاشت چینی استفاده میکرده است. کانجی به دو نوع الفبای هجایی دیگر ضمیمه میشود؛ هیراگانا و کاتاکانا که از کانجی مشتق شده اند.