یونانی

درباره زبان یونانی

یونانی مدرن از یونانی باستان تکامل یافته است که زبان رسمی یونان تا سال هزار و هشتصد و بیست و نه بوده است. در حدود پانزده میلیون نفر؛ شامل نیمی از جمعیت قبرس جنوبی به یونانی صحبت میکنند. این زبان همچنین توسط جوامع کوچک مهاجران در کشورهای دیگر صحبت میشود.

شاخه جداگانه ای از خانواده زبانهای هندو-اروپایی را تشکیل میدهد و الفبای خود را دارد که برای سه هزار سال استفاده میشود.

به همراه لاتین، یونانی بیشترین تاثیر در واژگان باقی زبانهای اروپایی را داشته است.