دوستان زبان آموز استونیایی

Emilia Õim

Emilia Õim
Viimsi, استونی
سن: 16
زبان مادری:
استونیایی

Nele Lissin

Nele Lissin
Porvoo, فنلاند
سن: 24
زبانهای ماری:
استونیایی
فنلاندی

Raiko Nou

Raiko Nou
سن: 34
زبان مادری:
استونیایی

martin tomson

martin tomson
سن: 27
زبان مادری:
استونیایی

Margus Püvi

Margus Püvi
سن: 45
زبان مادری:
استونیایی

Ebe Nõmme

Ebe Nõmme
سن: 29
زبان مادری:
استونیایی

Ilona Niit

Ilona Niit
سن: 18
زبان مادری:
استونیایی

Joanna Vahenõmm

Joanna Vahenõmm
Pärnu, استونی
سن: 15
زبان مادری:
استونیایی

Urmas Graff

Urmas Graff
Tallinn, استونی
سن: 45
زبان مادری:
استونیایی

Mari-Liis Kirss

Mari-Liis Kirss
Tapa, استونی
سن: 16
زبان مادری:
استونیایی

Tiu Las

Tiu Las
Kiventaus, فنلاند
سن: 52
زبان مادری:
استونیایی

Ülle Reigam

Ülle Reigam
سن: 49
زبان مادری:
استونیایی

Triinu Timofejev

Triinu Timofejev
سن: 22
زبان مادری:
استونیایی

Kriste Pohla

Kriste Pohla
سن: 26
زبان مادری:
استونیایی

Jaana Kool

Jaana Kool
سن: 49
زبان مادری:
استونیایی

Ando H

Ando H
Tallinn, استونی
سن: 41
زبان مادری:
استونیایی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به