دوستان زبان آموز استونیایی

Taisto Rätsep

Taisto Rätsep
سن: 36
زبان مادری:
استونیایی

MALVI MÄND

MALVI MÄND
Pärnu, استونی
سن: 38
زبان مادری:
استونیایی

Peeter Almiste

Peeter Almiste
Tallinn, استونی
سن: 68
زبان مادری:
استونیایی

Claudia Maria Ruhno

Claudia Maria Ruhno
سن: 17
زبان مادری:
استونیایی

Gerda-Karoliine Kadastik

Gerda-Karoliine Kadastik
Tartu, استونی
سن: 24
زبان مادری:
استونیایی

Krista Kingumets

Krista Kingumets
سن: 31
زبان مادری:
استونیایی

martin tomson

martin tomson
سن: 27
زبان مادری:
استونیایی

Kristi Koks

Kristi Koks
Tallinn, استونی
سن: 39
زبان مادری:
استونیایی

Eve Laane

Eve Laane
سن: 40
زبان مادری:
استونیایی

Rea Sepping

Rea Sepping
Tartu, استونی
سن: 29
زبان مادری:
استونیایی

Aivar Vaab

Aivar Vaab
سن: 56
زبان مادری:
استونیایی

Triin Ojamets

Triin Ojamets
Viljandi, استونی
سن: 28
زبان مادری:
استونیایی

Veronika Linden

Veronika Linden
Tallinn, استونی
زبان مادری:
استونیایی

Margus Püvi

Margus Püvi
سن: 45
زبان مادری:
استونیایی

risto ulp

risto ulp
سن: 33
زبان مادری:
استونیایی

Erika Truuverk

Erika Truuverk
Tallinn, استونی
سن: 49
زبان مادری:
استونیایی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به