دوستان زبان آموز استونیایی

Härra Rainis

Härra Rainis
Pori, فنلاند
سن: 22
زبان مادری:
استونیایی

Keity Rodes

Keity Rodes
Tallinn, استونی
سن: 22
زبان مادری:
استونیایی

Kaija Karu

Kaija Karu
سن: 18
زبان مادری:
استونیایی

Gertu Saariste

Gertu Saariste
Tallinn, استونی
سن: 25
زبان مادری:
استونیایی

Piia Adusoo

Piia Adusoo
Luumäki, فنلاند
سن: 34
زبان مادری:
استونیایی

Nele Lissin

Nele Lissin
Porvoo, فنلاند
سن: 24
زبانهای ماری:
استونیایی
فنلاندی

Evelin Nurmla

Evelin Nurmla
Letterkenny, ایرلند
سن: 37
زبان مادری:
استونیایی

Silvi Tarto

Silvi Tarto
Tallinn, استونی
سن: 50
زبان مادری:
استونیایی

Virge Vôsu

Virge Vôsu
سن: 51
زبان مادری:
استونیایی

Tiina Dieves

Tiina Dieves
Tartu, استونی
سن: 20
زبان مادری:
استونیایی

Juhan Võrk

Juhan Võrk
سن: 72
زبان مادری:
استونیایی

Triinu Timofejev

Triinu Timofejev
سن: 22
زبان مادری:
استونیایی

martin tomson

martin tomson
سن: 27
زبان مادری:
استونیایی

Karin Kits

Karin Kits
Helsinki, فنلاند
سن: 38
زبان مادری:
استونیایی

Mardžanah Abdullah

Mardžanah Abdullah
Tallinn, استونی
زبان مادری:
استونیایی

Rosangelica Raidma

Rosangelica Raidma
Türi, استونی
سن: 21
زبان مادری:
استونیایی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به