دوستان زبان آموز استونیایی

Heikki Piir
سن: 29

Kerli Kilter
سن: 31

Liis Heinoja
سن: 14

Marika Laos
سن: 54

Kadi Sepp
سن: 18

Raivo Seepter
سن: 77

Anu Timm
سن: 52

Allan Peet
سن: 44

Monika R
سن: 54

Roman Leies
سن: 34

Ranno Lill
سن: 27

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به