دوستان زبان آموز استونیایی

Sandra Nukk

Sandra Nukk
سن: 24
زبان مادری:
استونیایی

Kristo Gramotin

Kristo Gramotin
سن: 26
زبان مادری:
استونیایی

Elvi Tedre

Elvi Tedre
سن: 65
زبان مادری:
استونیایی

Krista Kingumets

Krista Kingumets
سن: 31
زبان مادری:
استونیایی

Siim Sööt

Siim Sööt
سن: 28
زبان مادری:
استونیایی

Andrian Andrian

Andrian Andrian
سن: 42
زبانهای ماری:
استونیایی
روسی

Reigo Raud

Reigo Raud
سن: 29
زبان مادری:
استونیایی

Tuuli Soomets

Tuuli Soomets
سن: 57
زبان مادری:
استونیایی

Ando H

Ando H
Tallinn, استونی
سن: 40
زبان مادری:
استونیایی

Mihkel Milistver

Mihkel Milistver
سن: 29
زبان مادری:
استونیایی

Triinu Timofejev

Triinu Timofejev
سن: 21
زبان مادری:
استونیایی

reelike luik-silm

reelike luik-silm
Tallinn, استونی
سن: 35
زبان مادری:
استونیایی

Reelika Hollo

Reelika Hollo
Espoo, فنلاند
سن: 25
زبان مادری:
استونیایی

Hella Kattai

Hella Kattai
Tallinn, استونی
زبان مادری:
استونیایی

Loreida Uin

Loreida Uin
Tartu, استونی
سن: 61
زبان مادری:
استونیایی

Sirle Ree

Sirle Ree
Pärnu, استونی
سن: 31
زبان مادری:
استونیایی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به