دوستان زبان آموز استونیایی

Hanna N

Hanna N
Espoonlahti, فنلاند
سن: 25
زبان مادری:
استونیایی

Robert Daniel

Robert Daniel
سن: 19
زبان مادری:
استونیایی

Siret Saar

Siret Saar
Perth, استرالیا
سن: 19
زبان مادری:
استونیایی

Liisu Mitt

Liisu Mitt
سن: 19
زبان مادری:
استونیایی

Joanna Vahenõmm

Joanna Vahenõmm
Pärnu, استونی
سن: 15
زبان مادری:
استونیایی

Siim Sööt

Siim Sööt
سن: 28
زبان مادری:
استونیایی

Kaimar Kukk

Kaimar Kukk
سن: 34
زبان مادری:
استونیایی

Tuuli Soomets

Tuuli Soomets
سن: 56
زبان مادری:
استونیایی

Kristel E

Kristel E
Tallinn, استونی
سن: 23
زبان مادری:
استونیایی

Kaija Karu

Kaija Karu
سن: 18
زبان مادری:
استونیایی

Marko Ots

Marko Ots
Antsla, استونی
سن: 17
زبان مادری:
استونیایی

Saara Pors

Saara Pors
Tallinn, استونی
سن: 15
زبان مادری:
استونیایی

Gerda-Karoliine Kadastik

Gerda-Karoliine Kadastik
Tartu, استونی
سن: 24
زبان مادری:
استونیایی

Madis Salu

Madis Salu
سن: 24
زبان مادری:
استونیایی

reelike luik-silm

reelike luik-silm
Tallinn, استونی
سن: 35
زبان مادری:
استونیایی

Kristiina Olju

Kristiina Olju
زبان مادری:
استونیایی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به