دوستان زبان آموز استونیایی

Diana Revjako

Diana Revjako
سن: 33
زبان مادری:
استونیایی

Õnne Kuriks

Õnne Kuriks
سن: 48
زبان مادری:
استونیایی

Helle Karis

Helle Karis
Tallinn, استونی
سن: 74
زبان مادری:
استونیایی

Lehor Meius

Lehor Meius
سن: 39
زبان مادری:
استونیایی

Laura T

Laura T
سن: 19
زبان مادری:
استونیایی

Virge Vôsu

Virge Vôsu
سن: 51
زبان مادری:
استونیایی

Peeter Almiste

Peeter Almiste
Tallinn, استونی
سن: 68
زبان مادری:
استونیایی

Reigo Raud

Reigo Raud
سن: 30
زبان مادری:
استونیایی

Katre Pääso

Katre Pääso
سن: 37
زبان مادری:
استونیایی

Maiu Lain

Maiu Lain
سن: 36
زبان مادری:
استونیایی

liis lensment

liis lensment
Tartu, استونی
سن: 22
زبان مادری:
استونیایی

Ilona Niit

Ilona Niit
سن: 19
زبان مادری:
استونیایی

Rister Loopere

Rister Loopere
سن: 21
زبان مادری:
استونیایی

Erik Väli

Erik Väli
Jõhvi, استونی
سن: 58
زبان مادری:
استونیایی

Sulev Song

Sulev Song
Viljandi, استونی
سن: 52
زبان مادری:
استونیایی

Cathy Väärmaa

Cathy Väärmaa
سن: 19
زبان مادری:
استونیایی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به