بهترین راهنمای واژگان دنیا، به علاوه یک گروه فعال زبان آموزان

منابع زبان

راهنماهای عبارت ها و واژگان به همراه صدا برای زبانهای مختلف

انجمن

Speak Languages هزاران عضو از تمام دنیا دارد.

دوستان زبان آموز
کسی را برای تمرین پیداکنید.

ثبت نام
رایگان است و فقط یک دقیقه طول میکشد.