دوستان زبان آموز انگلیسی

rafia farooq

rafia farooq
Lahore, پاکستان
سن: 27
زبان مادری:
انگلیسی (استرالیا)

Duncan Hines

Duncan Hines
Colorado Springs, ایالات متحده
سن: 16
زبان مادری:
انگلیسی (ایالات متحده)

Ammar Idres

Ammar Idres
İstanbul, ترکیه
سن: 22
زبانهای ماری:
عربی (یمن)
انگلیسی (ایالات متحده)

Fraser Law

Fraser Law
Edinburgh, انگلستان
سن: 36
زبان مادری:
انگلیسی (انگلستان)

Kari McIntosh

Kari McIntosh
سن: 29
زبان مادری:
انگلیسی (ایالات متحده)

Jess Coventry

Jess Coventry
سن: 117
زبان مادری:
انگلیسی

Kim Mac

Kim Mac
سن: 42
زبان مادری:
انگلیسی (ایالات متحده)

Gillian Charlesworth

Gillian Charlesworth
Brisbane, استرالیا
سن: 24
زبان مادری:
انگلیسی (استرالیا)

Hannah Stretton

Hannah Stretton
سن: 17
زبان مادری:
انگلیسی (انگلستان)

Allureriah Conover

Allureriah Conover
United Estates, باهاما
سن: 19
زبان مادری:
انگلیسی (ایالات متحده)

Preston Dane

Preston Dane
Los Angeles, ایالات متحده
سن: 20
زبان مادری:
انگلیسی (ایالات متحده)

Samuel A

Samuel A
Linköping, سوئد
سن: 18
زبانهای ماری:
انگلیسی (ایالات متحده)
سوئدی (سوئد)

George King

George King
Pretoria, آفریقای جنوبی
سن: 70
زبان مادری:
انگلیسی (آفریقای جنوبی)

Navid Tahmasebi

Navid Tahmasebi
سن: 23
زبانهای ماری:
آذری
انگلیسی (ایالات متحده)

Oliver Stone

Oliver Stone
Birmingham, انگلستان
سن: 14
زبان مادری:
انگلیسی (انگلستان)

Laine Lahav

Laine Lahav
South Africa, آفریقای جنوبی
زبانهای ماری:
آفریکانس
انگلیسی (آفریقای جنوبی)

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به