دوستان زبان آموز انگلیسی

Katie Coyle

Katie Coyle
Cambridge, انگلستان
سن: 24
زبان مادری:
انگلیسی (انگلستان)

Feliberto Agado

Feliberto Agado
سن: 27
زبان مادری:
انگلیسی

Ruben Clarksen

Ruben Clarksen
Kristiansand, نروژ
سن: 20
زبانهای ماری:
انگلیسی (ایالات متحده)
نروژی (بوکمل)

Gisselle C

Gisselle C
سن: 16
زبان مادری:
انگلیسی (ایالات متحده)

Kim Witzel

Kim Witzel
Dallas, ایالات متحده
سن: 44
زبان مادری:
انگلیسی (ایالات متحده)

Ashley Husk

Ashley Husk
St. John's, کانادا
سن: 32
زبان مادری:
انگلیسی (کانادا)

Tim Jones

Tim Jones
Birmingham, انگلستان
سن: 19
زبان مادری:
انگلیسی (انگلستان)

Craig Rossi

Craig Rossi
Toronto, کانادا
سن: 57
زبان مادری:
انگلیسی (کانادا)

Riku Jokinen

Riku Jokinen
سن: 33
زبان مادری:
انگلیسی (کانادا)

Sarah Maxpayma

Sarah Maxpayma
سن: 20
زبان مادری:
انگلیسی (ایالات متحده)

Verneri Kälviäinen

Verneri Kälviäinen
سن: 19
زبان مادری:
انگلیسی (ایالات متحده)

Aaron Tester

Aaron Tester
Portland, ایالات متحده
سن: 40
زبان مادری:
انگلیسی (ایالات متحده)

Georgina Furniss

Georgina Furniss
Adelaide, استرالیا
زبان مادری:
انگلیسی (استرالیا)

Cesia None

Cesia None
Uruguay, اوروگوئه
سن: 25
زبانهای ماری:
انگلیسی
اسپانیایی

Peter Cooper

Peter Cooper
Townsville, استرالیا
سن: 22
زبان مادری:
انگلیسی (استرالیا)

Deepak Sahu

Deepak Sahu
سن: 22
زبان مادری:
انگلیسی (هند)

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به