دوستان زبان آموز انگلیسی

Lynda S

Lynda S
سن: 61
زبان مادری:
انگلیسی (ایالات متحده)

Lauren Brown

Lauren Brown
Hudson, ایالات متحده
سن: 14
زبان مادری:
انگلیسی (ایالات متحده)

Ola Imran

Ola Imran
Kuopio, فنلاند
سن: 27
زبانهای ماری:
انگلیسی
یوروبایی

Stephen Bruce

Stephen Bruce
Hamble, انگلستان
سن: 49
زبان مادری:
انگلیسی (انگلستان)

Duncan Lindsay

Duncan Lindsay
Dunedin, نیوزلند
سن: 23
زبان مادری:
انگلیسی (نیوزلند)

Kim Mac

Kim Mac
سن: 42
زبان مادری:
انگلیسی (ایالات متحده)

Hannah Stretton

Hannah Stretton
سن: 17
زبان مادری:
انگلیسی (انگلستان)

Matthew McGee

Matthew McGee
Chiba, ژاپن
سن: 26
زبان مادری:
انگلیسی (ایالات متحده)

Abdul Marzouk

Abdul Marzouk
سن: 25
زبان مادری:
انگلیسی (ایالات متحده)

Jeffrey Mehlhorn

Jeffrey Mehlhorn
سن: 20
زبان مادری:
انگلیسی (ایالات متحده)

L Custodio

L Custodio
سن: 19
زبان مادری:
انگلیسی (ایالات متحده)

Lucii Bate

Lucii Bate
سن: 27
زبان مادری:
انگلیسی (انگلستان)

Mara Wiggins

Mara Wiggins
سن: 49
زبان مادری:
انگلیسی (ایالات متحده)

Orkhanes M-ov

Orkhanes M-ov
Budapest, مجارستان
سن: 26
زبان مادری:
انگلیسی (انگلستان)

Anil Patel

Anil Patel
Leicester, انگلستان
سن: 69
زبانهای ماری:
انگلیسی (ایالات متحده)
گجراتی

Cheri Arata

Cheri Arata
سن: 44
زبان مادری:
انگلیسی (ایالات متحده)

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به