دوستان زبان آموز ایتالیایی

Elena Massari

Elena Massari
Bergamo, ایتالیا
سن: 37
زبان مادری:
ایتالیایی (ایتالیا)

Silvia Bruno

Silvia Bruno
Lecce, ایتالیا
سن: 35
زبان مادری:
ایتالیایی (ایتالیا)

Letizia Zuccaro

Letizia Zuccaro
Rome, ایتالیا
سن: 40
زبان مادری:
ایتالیایی

Massimiliano Buono

Massimiliano Buono
Rome, ایتالیا
سن: 44
زبان مادری:
ایتالیایی (ایتالیا)

Catelia Caschi

Catelia Caschi
Narni, ایتالیا
سن: 46
زبان مادری:
ایتالیایی (ایتالیا)

Luana Di Giorgio

Luana Di Giorgio
سن: 25
زبان مادری:
ایتالیایی

Roberto Cavallo

Roberto Cavallo
سن: 29
زبان مادری:
ایتالیایی (ایتالیا)

Claudio Leonardo Moretti

Claudio Leonardo Moretti
سن: 64
زبان مادری:
ایتالیایی (ایتالیا)

valerio coronelli

valerio coronelli
Rome, ایتالیا
سن: 21
زبان مادری:
ایتالیایی (ایتالیا)

Mari F

Mari F
سن: 27
زبان مادری:
ایتالیایی (ایتالیا)

Elvira Di Antonio

Elvira Di Antonio
سن: 52
زبان مادری:
ایتالیایی (ایتالیا)

Stefano Colonnelli

Stefano Colonnelli
Rome, ایتالیا
سن: 16
زبان مادری:
ایتالیایی (ایتالیا)

Davide Brugnolo

Davide Brugnolo
Venice, ایتالیا
سن: 30
زبان مادری:
ایتالیایی (ایتالیا)

Martina Scrofani

Martina Scrofani
Ragusa, ایتالیا
سن: 20
زبان مادری:
ایتالیایی (ایتالیا)

Biagio Di Marco

Biagio Di Marco
Rome, ایتالیا
سن: 36
زبان مادری:
ایتالیایی (ایتالیا)

Gelsomina Castaldo

Gelsomina Castaldo
Napoli, ایتالیا
سن: 30
زبان مادری:
ایتالیایی (ایتالیا)

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به