دوستان زبان آموز ایتالیایی

Alekos Signorato

Alekos Signorato
سن: 27
زبان مادری:
ایتالیایی (ایتالیا)

Francesco De Salvo

Francesco De Salvo
سن: 43
زبان مادری:
ایتالیایی (ایتالیا)

Luca de Fazio

Luca de Fazio
سن: 46
زبان مادری:
ایتالیایی (ایتالیا)

Mauro Mennuti

Mauro Mennuti
Rome, ایتالیا
سن: 51
زبان مادری:
ایتالیایی (ایتالیا)

Michele Di Giovanni

Michele Di Giovanni
London, انگلستان
سن: 38
زبان مادری:
ایتالیایی

Erick Leo

Erick Leo
Novara, ایتالیا
سن: 36
زبان مادری:
ایتالیایی (ایتالیا)

Erika Locantore

Erika Locantore
Andria, ایتالیا
سن: 23
زبان مادری:
ایتالیایی (ایتالیا)

anna serravalle

anna serravalle
سن: 48
زبان مادری:
ایتالیایی

Luigi Villano

Luigi Villano
Caserta, ایتالیا
سن: 58
زبان مادری:
ایتالیایی

Stefano Colonnelli

Stefano Colonnelli
Rome, ایتالیا
سن: 16
زبان مادری:
ایتالیایی (ایتالیا)

STEFANO LUCA SANTAGATI

STEFANO LUCA SANTAGATI
Catania, ایتالیا
سن: 26
زبان مادری:
ایتالیایی

Caterina Zanellato

Caterina Zanellato
سن: 60
زبان مادری:
ایتالیایی (ایتالیا)

Claudia Iraci

Claudia Iraci
سن: 23
زبانهای ماری:
ایتالیایی
اسلوواکی

Vale Fer

Vale Fer
سن: 34
زبان مادری:
ایتالیایی (ایتالیا)

federico paganelli

federico paganelli
زبان مادری:
ایتالیایی (ایتالیا)

Fabiola Paloschi

Fabiola Paloschi
سن: 56
زبان مادری:
ایتالیایی (ایتالیا)

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به