دوستان زبان آموز ایتالیایی

Sara Petrullo

Sara Petrullo
Pisa, ایتالیا
سن: 22
زبان مادری:
ایتالیایی (ایتالیا)

Alessio Ippoliti

Alessio Ippoliti
سن: 30
زبان مادری:
ایتالیایی (ایتالیا)

Riccardo Garau

Riccardo Garau
Palermo, ایتالیا
سن: 27
زبان مادری:
ایتالیایی (ایتالیا)

Giuseppe Motta

Giuseppe Motta
Catania, ایتالیا
سن: 36
زبان مادری:
ایتالیایی

Isabella Stevani

Isabella Stevani
Ferrara, ایتالیا
زبان مادری:
ایتالیایی (ایتالیا)

Gret Fretty

Gret Fretty
Italiani, ایتالیا
سن: 19
زبان مادری:
ایتالیایی (ایتالیا)

Luca Randisi

Luca Randisi
Itala, ایتالیا
سن: 31
زبان مادری:
ایتالیایی (ایتالیا)

Massimiliano Rossi

Massimiliano Rossi
Rome, ایتالیا
سن: 50
زبان مادری:
ایتالیایی (ایتالیا)

Mario D'Alessandro

Mario D'Alessandro
سن: 34
زبان مادری:
ایتالیایی

Roberta Lot

Roberta Lot
Italiana, ایتالیا
سن: 26
زبان مادری:
ایتالیایی (ایتالیا)

Bruno Aloisi

Bruno Aloisi
Barcelona, اسپانیا
سن: 55
زبانهای ماری:
آلمانی (آلمان)
ایتالیایی (ایتالیا)

Marco Baioletti

Marco Baioletti
سن: 50
زبان مادری:
ایتالیایی (ایتالیا)

vincenzo caruso

vincenzo caruso
London, انگلستان
سن: 33
زبان مادری:
ایتالیایی (ایتالیا)

Valerio Mammolotti

Valerio Mammolotti
Rome, ایتالیا
سن: 28
زبان مادری:
ایتالیایی

Jessica Settembre

Jessica Settembre
Venice, ایتالیا
سن: 23
زبان مادری:
ایتالیایی (ایتالیا)

Fabrizio Galdieri

Fabrizio Galdieri
سن: 28
زبان مادری:
ایتالیایی (ایتالیا)

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به