دوستان زبان آموز ایتالیایی

Gloria Palazzetti

Gloria Palazzetti
سن: 19
زبان مادری:
ایتالیایی (ایتالیا)

Vincenzo Spirito

Vincenzo Spirito
سن: 28
زبان مادری:
ایتالیایی

Alekos Signorato

Alekos Signorato
سن: 26
زبان مادری:
ایتالیایی (ایتالیا)

Cesare Garcia

Cesare Garcia
سن: 49
زبانهای ماری:
اسپانیایی (اسپانیا)
ایتالیایی (ایتالیا)

giorgio mestici

giorgio mestici
Rome, ایتالیا
سن: 54
زبان مادری:
ایتالیایی (ایتالیا)

Roberto Alizzi

Roberto Alizzi
Turin, ایتالیا
سن: 56
زبان مادری:
ایتالیایی (ایتالیا)

ALESSANDRA APOSTOLI

ALESSANDRA APOSTOLI
سن: 38
زبان مادری:
ایتالیایی (ایتالیا)

Marta Cuocci

Marta Cuocci
Trani, ایتالیا
سن: 51
زبان مادری:
ایتالیایی (ایتالیا)

Michele Piffer

Michele Piffer
London, انگلستان
سن: 33
زبان مادری:
ایتالیایی (ایتالیا)

Silvia Bruno

Silvia Bruno
Lecce, ایتالیا
سن: 35
زبان مادری:
ایتالیایی (ایتالیا)

claudio framarin

claudio framarin
Montecchio Maggiore-Alte Ceccato, ایتالیا
سن: 55
زبان مادری:
ایتالیایی (ایتالیا)

Luca Rebecchi

Luca Rebecchi
Pavia, ایتالیا
سن: 31
زبان مادری:
ایتالیایی (ایتالیا)

Valerio del Giudice

Valerio del Giudice
سن: 30
زبان مادری:
ایتالیایی (ایتالیا)

alejandro quattrocchi

alejandro quattrocchi
Italiani, ایتالیا
سن: 24
زبان مادری:
ایتالیایی (ایتالیا)

Eleonora Calzoni

Eleonora Calzoni
سن: 19
زبان مادری:
ایتالیایی

alessandro libertini

alessandro libertini
زبان مادری:
ایتالیایی (ایتالیا)

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به