دوستان زبان آموز ایتالیایی

Ilenia Zedda

Ilenia Zedda
Leeds, انگلستان
سن: 32
زبان مادری:
ایتالیایی (ایتالیا)

bartolo macaluso

bartolo macaluso
سن: 25
زبان مادری:
ایتالیایی

Andrea D'ottavi

Andrea D'ottavi
Albano Laziale, ایتالیا
سن: 46
زبان مادری:
ایتالیایی (ایتالیا)

federico paganelli

federico paganelli
زبان مادری:
ایتالیایی (ایتالیا)

Laura Casini

Laura Casini
سن: 43
زبان مادری:
ایتالیایی (ایتالیا)

Virginia Alimenti

Virginia Alimenti
Rome, ایتالیا
سن: 61
زبان مادری:
ایتالیایی

Nello Polami

Nello Polami
Napoli, ایتالیا
سن: 54
زبان مادری:
ایتالیایی (ایتالیا)

Ida Orza

Ida Orza
Rome, ایتالیا
سن: 55
زبان مادری:
ایتالیایی (ایتالیا)

Alessandro Dess

Alessandro Dess
Cagliari, ایتالیا
سن: 27
زبان مادری:
ایتالیایی

Marika Di Carlo

Marika Di Carlo
Milano, ایتالیا
سن: 25
زبان مادری:
ایتالیایی (ایتالیا)

Mauro Cassano

Mauro Cassano
Bari, ایتالیا
سن: 36
زبان مادری:
ایتالیایی (ایتالیا)

Enrico Mosca

Enrico Mosca
سن: 39
زبان مادری:
ایتالیایی (ایتالیا)

Lorenzo Ponzo

Lorenzo Ponzo
Rome, ایتالیا
سن: 24
زبان مادری:
ایتالیایی (ایتالیا)

Mariachiara Garofalo

Mariachiara Garofalo
Italiana, ایتالیا
سن: 18
زبان مادری:
ایتالیایی (ایتالیا)

Roberto Fontanieri

Roberto Fontanieri
Barcelona, اسپانیا
سن: 26
زبان مادری:
ایتالیایی (ایتالیا)

daniela amidei

daniela amidei
سن: 56
زبان مادری:
ایتالیایی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به