دوستان زبان آموز سوئدی

Cecilia Djerf

Cecilia Djerf
سن: 19
زبان مادری:
سوئدی (سوئد)

Alireza Mirzaie

Alireza Mirzaie
Malmö, سوئد
سن: 20
زبانهای ماری:
فارسی
سوئدی

Lova Fällbom

Lova Fällbom
سن: 18
زبان مادری:
سوئدی (سوئد)

Beatrice Blomberg

Beatrice Blomberg
سن: 32
زبان مادری:
سوئدی (سوئد)

Carl Nybergh

Carl Nybergh
Turku, فنلاند
سن: 24
زبانهای ماری:
فنلاندی
سوئدی (فنلاند)

Ahmad Alrikabi

Ahmad Alrikabi
سن: 46
زبانهای ماری:
عربی
سوئدی (سوئد)

Alexandra H

Alexandra H
Örebro, سوئد
سن: 19
زبان مادری:
سوئدی (سوئد)

Anne Marit Kokkin

Anne Marit Kokkin
Oslo, نروژ
سن: 48
زبانهای ماری:
نروژی (بوکمل)
سوئدی (سوئد)

Peter Herkin

Peter Herkin
سن: 53
زبان مادری:
سوئدی (سوئد)

Susanna Berg

Susanna Berg
Stockholm, سوئد
سن: 29
زبان مادری:
سوئدی (سوئد)

Björn Häggmark

Björn Häggmark
سن: 39
زبان مادری:
سوئدی (سوئد)

Karin Cederberg

Karin Cederberg
Stockholm, سوئد
سن: 25
زبان مادری:
سوئدی (سوئد)

Maria Thorslund

Maria Thorslund
سن: 51
زبان مادری:
سوئدی (سوئد)

Mattias Cassel

Mattias Cassel
Motala, سوئد
سن: 37
زبان مادری:
سوئدی

Charlie Faydesson

Charlie Faydesson
سن: 26
زبان مادری:
سوئدی

Amanda Eriksson

Amanda Eriksson
سن: 21
زبان مادری:
سوئدی (سوئد)

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به