دوستان زبان آموز سوئدی

Kent Eriksson

Kent Eriksson
Kumlinge, جزایر الند
سن: 26
زبان مادری:
سوئدی (فنلاند)

Matilda Larsson

Matilda Larsson
Eskilstuna, سوئد
سن: 22
زبان مادری:
سوئدی (سوئد)

Rasmus Weijola

Rasmus Weijola
Vaasa, فنلاند
سن: 59
زبانهای ماری:
فنلاندی
سوئدی (فنلاند)

Sarah Bengtsson

Sarah Bengtsson
Göteborg, سوئد
سن: 23
زبان مادری:
سوئدی (سوئد)

Jaana Tarvainen

Jaana Tarvainen
Stockholm, سوئد
سن: 21
زبانهای ماری:
فنلاندی
سوئدی (سوئد)

Mirella Rosefjäll Kärki

Mirella Rosefjäll Kärki
Stockholm, سوئد
سن: 21
زبانهای ماری:
فنلاندی
سوئدی (سوئد)

Robin Thörnberg

Robin Thörnberg
London, انگلستان
سن: 25
زبان مادری:
سوئدی (سوئد)

Malin Eriksson

Malin Eriksson
Smedjebacken, سوئد
سن: 26
زبان مادری:
سوئدی (سوئد)

Linda Keller

Linda Keller
سن: 26
زبان مادری:
سوئدی (سوئد)

Maria Beijar Odh

Maria Beijar Odh
Västerås, سوئد
سن: 28
زبان مادری:
سوئدی (سوئد)

Alva Edvardsson

Alva Edvardsson
Göteborg, سوئد
سن: 18
زبان مادری:
سوئدی (سوئد)

Nelly Brännholm

Nelly Brännholm
Luleå, سوئد
سن: 19
زبان مادری:
سوئدی (سوئد)

Jakob Molander

Jakob Molander
Karlskoga, سوئد
سن: 28
زبان مادری:
سوئدی (سوئد)

Sebastian Lundh

Sebastian Lundh
Trollhättan, سوئد
سن: 29
زبان مادری:
سوئدی (سوئد)

Kelly Andersson

Kelly Andersson
Norrköping, سوئد
سن: 19
زبان مادری:
سوئدی (سوئد)

Martin Paju

Martin Paju
Umeå, سوئد
سن: 61
زبان مادری:
سوئدی (سوئد)

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به