دوستان زبان آموز سوئدی

Charlie Faydesson

Charlie Faydesson
سن: 25
زبان مادری:
سوئدی

Britt-Marie Kemi

Britt-Marie Kemi
سن: 56
زبان مادری:
سوئدی (سوئد)

Johannes Samuelsson

Johannes Samuelsson
سن: 38
زبان مادری:
سوئدی (سوئد)

Estela Mathlein

Estela Mathlein
Sparreholm, سوئد
سن: 65
زبانهای ماری:
اسپانیایی (اوروگوئه)
سوئدی (سوئد)

Jens Svartsjö

Jens Svartsjö
Horsens, دانمارک
سن: 22
زبان مادری:
سوئدی (فنلاند)

Kelly Andersson

Kelly Andersson
Norrköping, سوئد
سن: 18
زبان مادری:
سوئدی (سوئد)

magnus lövgren

magnus lövgren
Malmö, سوئد
زبان مادری:
سوئدی

Hanna Sandberg

Hanna Sandberg
سن: 23
زبان مادری:
سوئدی (سوئد)

Jaana Tarvainen

Jaana Tarvainen
Stockholm, سوئد
سن: 20
زبانهای ماری:
فنلاندی
سوئدی (سوئد)

Nelly Brännholm

Nelly Brännholm
Luleå, سوئد
سن: 18
زبان مادری:
سوئدی (سوئد)

Sara Laurikainen

Sara Laurikainen
سن: 16
زبان مادری:
سوئدی (سوئد)

Sofia H

Sofia H
Stockholm, سوئد
سن: 32
زبان مادری:
سوئدی (سوئد)

Robin Andersson

Robin Andersson
سن: 21
زبان مادری:
سوئدی (سوئد)

Mohamed Ali

Mohamed Ali
سن: 22
زبان مادری:
سوئدی (سوئد)

Malin Eriksson

Malin Eriksson
Smedjebacken, سوئد
سن: 26
زبان مادری:
سوئدی (سوئد)

Rasmus Weijola

Rasmus Weijola
Vaasa, فنلاند
سن: 58
زبانهای ماری:
فنلاندی
سوئدی (فنلاند)

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به