نقاط قطب نما

چگونه گفتن نقاط قطب نما را در هلندی بیاموزید.

noordشمال
noord-oostشمال شرق
oostشرق
zuid-oostجنوب شرق
zuidجنوب
zuid-westجنوب غرب
westغرب
noord-westشمال غرب

باقی واژگان مفید

kaartنقشه
kompasقطب نما
een kompas lezenخواندن قطب نما
sound

صدا برای تمام واژگان هلندی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر واژه به سادگی روی آن کلیک کنید.