روزهای هفته

چگونگی گفتن نامهای روزهای هفته در آلمانی را بیاموزید. توجه کنید که این نامها در ابتدا با حروف بزرگ نوشته میشوند.

Welcher Tag ist heute?امروز چه روزی است؟
der Montagدوشنبه
der Dienstagسه شنبه
der Mittwochچهارشنبه
der Donnerstagپنج شنبه
der Freitagجمعه
der Samstagشنبه
der Sonntagیکشنبه
am Montagدر دوشنبه
am Dienstagدر سه شنبه
am Mittwochدر چهارشنبه
am Donnerstagدر پنجشنبه
am Freitagدر جمعه
am Samstagدر شنبه
am Sonntagدر یکشنبه
jeden Montagهر دوشنبه
jeden Dienstagهر سه شنبه
jeden Mittwochهر چهارشنبه
jeden Donnerstagهر پنج شنبه
jeden Freitagهر جمعه
jeden Samstagهر شنبه
jeden Sonntagهر یکشنبه
Montagsهر دوشنبه
Dienstagsهر سه شنبه
Mittwochsهر چهارشنبه
Donnerstagsهر پنج شنبه
Freitagsهر جمعه
Samstagsهر شنبه
Sonntagsهر یکشنبه
sound

صدا برای تمام واژگان آلمانی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر واژه به سادگی روی آن کلیک کنید.