روزهای هفته

چگونگی گفتن نامهای روزهای هفته در آلمانی را بیاموزید. توجه کنید که این نامها در ابتدا با حروف بزرگ نوشته میشوند.

der Montagدوشنبه
der Dienstagسه شنبه
der Mittwochچهارشنبه
der Donnerstagپنج شنبه
der Freitagجمعه
der Samstagشنبه
der Sonntagیکشنبه
am Montagدر دوشنبه
am Dienstagدر سه شنبه
am Mittwochدر چهارشنبه
am Donnerstagدر پنجشنبه
am Freitagدر جمعه
am Samstagدر شنبه
am Sonntagدر یکشنبه
sound

صدا برای تمام واژگان آلمانی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر واژه به سادگی روی آن کلیک کنید.