ماه ها و فصل ها

چگونگی گفتن نامهای ماهها و فصلها در آلمانی را بیاموزید. توجه کنید که این نامها در ابتدا با حروف بزرگ نوشته میشوند.

ماه ها

der Januarژانویه
der Februarفوریه
der Märzمارس
der Aprilآوریل
der Maiمه
der Juniژوئن
der Juliژوئیه
der Augustاوت
der Septemberسپتامبر
der Oktoberاکتبر
der Novemberنوامبر
der Dezemberدسامبر
im Januarدر ژانویه
im Februarدر فوریه
im Märzدر مارس
im Aprilدر آوریل
im Maiدر مه
im Juniدر ژوئن
im Juliدر ژوئیه
im Augustدر اوت
im Septemberدر سپتامبر
im Oktoberدر اکتبر
im Novemberدر نوامبر
im Dezemberدر دسامبر

فصل ها

der Frühlingبهار
der Sommerتابستان
der Herbstپاییز
der Winterزمستان
im Frühlingدر بهار
im Sommerدر تابستان
im Herbstدر پاییز
im Winterدر زمستان
sound

صدا برای تمام واژگان آلمانی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر واژه به سادگی روی آن کلیک کنید.