بدن انسان

در اینجا نام استونیایی بخش های مختلف بدن انسان به همراه واژگان برای حسهای متفاوت آمده است.

peaسر
silmچشم
ninaبینی
kõrvگوش
suuدهان
hammasدندان
põskگونه
juuksedمو
käsiدست
sõrmانگشت
varvasپنجه
pöialشست
ranneمچ
kaelگردن
käsivarsبازو
küünarnukkآرنج
jalgپا
põlvزانو
jalalabaپا
pahkluuقوزک
nahkپوست
keelزبان