کشورها و ملیت ها

چگونه گفتن نام کشورها و ملیتهای مختلف در استونیایی را بیاموزید.

کشور

Eestiاستونی
Lätiلتونی
Leeduلیتوانی
Venemaaروسیه
Inglismaaانگلستان
Ühendkuningriikپادشاهی متحد بریتانیا
Suurbritannia
Ameerika Ühendriigidایالات متحده
Kanadaکانادا
Austraaliaاسترالیا
Uus-Meremaaنیوزلند
Iirimaaایرلند
Prantsusmaaفرانسه
Saksamaaآلمان
Madalmaadهلند
Hispaaniaاسپانیا
Portugalپرتغال
Itaaliaایتالیا
Kreekaیونان
Šveitsسوییس
Austriaاتریش
Belgiaبلژیک
Poolaلهستان
Soomeفنلاند
Rootsiسوئد
Norraنروژ
Taaniدانمارک
Islandایسلند
Jaapanژاپن
Hiinaچین
Indiaهند
Egiptusمصر
Türgiترکیه

ملیت

eestiاستونی
lätiلتونی
leeduلیتوانی
veneروس
ingliseانگلیسی
saksaآلمانی
hollandiهلندی
hispaaniaاسپانیا
portugaliپرتغالی
itaaliaایتالیا
kreekaیونان
šveitsiسوییسی
austriaاتریش
belgiaبلژیک
poolaلهستان
ameerikaآمریکایی
kanadaکانادا
austraaliaاسترالیا
iiriایرلندی
soomeفنلاند
rootsiسوئد
norraنروژ
taaniدانمارک
islandiایسلندی
jaapaniژاپنی
hiinaچین
indiaaniهندی
türgiترکیه