روزهای هفته

چگونگی گفتن نامهای روزهای هفته در اسپانیایی را بیاموزید. توجه کنید که این نامها در ابتدا با حروف بزرگ نوشته نمیشوند.

¿Qué día es hoy?امروز چه روزی است؟
lunesدوشنبه
martesسه شنبه
miércolesچهارشنبه
juevesپنج شنبه
viernesجمعه
sábadoشنبه
domingoیکشنبه
el lunesدر دوشنبه
el martesدر سه شنبه
el miércolesدر چهارشنبه
el juevesدر پنجشنبه
el viernesدر جمعه
el sábadoدر شنبه
el domingoدر یکشنبه
cada lunesهر دوشنبه
cada martesهر سه شنبه
cada miércolesهر چهارشنبه
cada juevesهر پنج شنبه
cada viernesهر جمعه
cada sábadoهر شنبه
cada domingoهر یکشنبه
sound

صدا برای تمام واژگان اسپانیایی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر واژه به سادگی روی آن کلیک کنید.