سفر

در اینجا عبارت های ایتالیایی عمومی می آیند که برای انواع سفر مناسبند.

dov'è ...?
stazione degli autobus
l'aereoporto
la stazionethe train station
dove posso trovare un taxi?کجا می توانم تاکسی بگیرم؟
l'autobusاتوبوس
il pullmanاتوبوس بین شهری
l'aereoهواپیما
il trenoقطار
la nave
il traghettoکشتی
il taxiتاکسی
l'autoماشین
la bicicletta
in autobusبا اتوبوس
in aereoبا هواپیما
in trenoبا قطار
in naveبا قایق
a piediپیاده