این سایت حاوی منابع وسیعی برای کمک کردن به شما در آموزش ایتالیایی است. چند عبارت پایه انتخاب کنید، دامنه واژگان خود را گسترش دهید یا یک دوست برای تمرین با او پیداکنید.

درباره زبان ایتالیایی

ایتالیایی توسط حدود هفتاد میلیون نفر صحبت میشود که حدود شصت میلیون نفر آنها آن را به عنوان زبان اصلی صحبت می کنند.

زبان اصلی ایتالیا است و هچنین در ناحیه کانتون تیچینو در سوییس، کرواسی و به همراه شمار زیادی از مهاجرین در تمام دنیا صحبت می شود.

چرا زبان ایتالیایی را بیاموزیم؟

مسافرت
هر سفری به ایتالیا اگر زمانی را صرف یادگیری کمی از این زبان کنید، بسیار پربار خواهد شد.

قدردانی بیشتر از فرهنگ ایتالیایی
از آشپزی ایتالیایی تا اپرا، کمی دانستن ایتالیایی به شما کمک خواهدکرد بیشتر قدردان سهم زیاد ایتالیا در دنیای فرهنگ باشید.

زیبا به گوش می رسد.
ایتالیایی یکی از زبانهایی با صدای بسیار زیبا در در تمام دنیا است.