عبارت های پایه

در اینجا برخی از عبارت های پایه سوئدی قرار دارند که می توانید در مکالمه روزانه استفاده کنید همچنین برخی از کلمات متداولی که روی تابلو ها و علامت ها می بینید.

jaبله
nejخیر
kanskeشاید
var så godلطفاً
tackمتشکرم
tack så mycketخیلی متشکرم

در زیر چند عبارت مودبانه می آید که در پاسخ به کسی که از شما تشکر می کند می توانید استفاده کنید :

var så godخواهش می کنم
det var så liteلازم به تشکر نیست
ingen orsakقابلی ندارد

سلام کردن و خداحافظی

در اینجا روش های مختلفی می آیند که می توانید برای سلام کردن استفاده کنید:

Hejsanسلام
hej یا hej hejسلام
God dagسلام
god morgonصبح به خیر
God förmiddagصبح به خیر
God middagبعد از ظهر به خیر
God eftermiddagبعد از ظهر به خیر
god kvällشب به خیر

از طرف دیگر، می توانید عبارت های زیر را برای خداحافظی بگویید:

hej یا hej hejخداحافظ
hejdåخداحافظ
adjöخداحافظ
godnattشب به خیر
vi ses!به امید دیدار!
vi ses snart!به امید دیدار به زودی!
vi ses senare!به امید دیدار در آینده!
ha en trevlig dag!روز خوبی داشته باشی!
Ha en bra dag!
trevlig helg!آخر هفته خوبی داشته باشی!

جلب توجه کسی یا عذرخواهی

ursäkta migببخشید (برای جلب توجه کسی، عبورکردن از کنار کسی یا برای معذرت خواهی استفاده میشود)
ursäkta یا Förlåtمتاسفم

اگر کسی از شما عذرخواهی کرد، می توانید با استفاده از جمله های زیر پاسخ دهید:

inga problemاشکالی نداره
det är okمسئله ای نیست
Det gör inget یا Ingen faraخودت را نگران نکن

به دیگران بفهمانید که چه می گویید

Talar du svenska?
Talar du engelska?آیا انگلیسی صحبت می کنید؟
Jag pratar inte svenska
Jag pratar lite svenska
Jag pratar väldigt lite svenska
var snäll och tala långsammareلطفاً آهسته تر صحبت کنید
var snäll och skriv ner detلطفاً آن را بنویسید
kan du vara snäll och upprepa det?می توانید آن را تکرار کنید؟
jag förstårمی فهمم
jag förstår inteنمی فهمم

عبارت های پایه دیگر

jag vetمی دانم
jag vet inteنمی دانم
ursäkta mig, var är toaletten?ببخشید، دستشویی کجاست؟

چیزهایی که ممکن است ببینید

Ingångورود
Utgångخروج
Nödutgångخروج اضطراری
Tryckفشار دهید
Dragبکشید
Toalettتوالت
WCدستشویی
Herrarمردانه
Damerزنانه
Ledigخالی
Upptagenدر حال استفاده یا اشغال
Ur functionخراب
Rökning förbjudenسیگار نکشید
Privatخصوصی
Ingen ingångورود ممنوع
sound

صدا برای تمام عبارت های سوئدی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.