عبارت های پایه

در اینجا برخی از عبارت های پایه سوئدی قرار دارند که می توانید در مکالمه روزانه استفاده کنید همچنین برخی از کلمات متداولی که روی تابلو ها و علامت ها می بینید.

jaبله
nejخیر
tackمتشکرم
tack så mycketخیلی متشکرم
ingen orsakقابلی ندارد
hej or hej hej
hejsan
god dag
god morgon
god förmiddag
god middag
god eftermiddag
god kväll
välkommen!خوش آمدی!
välkommen till ...
hej or hej hejخداحافظ
hejdåخداحافظ
god nattشب به خیر
vi ses!به امید دیدار!
vi ses snart!به امید دیدار به زودی!
vi ses senare!به امید دیدار در آینده!
ha en bra dag!
ursäkta migببخشید
förlåtمتاسفم
inga problemاشکالی نداره
det gör ingetخودت را نگران نکن
pratar du engelska?آیا انگلیسی صحبت می کنید؟
jag pratar inte svenska
jag pratar lite svenska
jag pratar väldigt lite svenska
var snäll och prata långsammareلطفاً آهسته تر صحبت کنید
kan du säga det igen?می توانید آن را تکرار کنید؟
jag förstårمی فهمم
jag förstår inteنمی فهمم
jag vetمی دانم
jag vet inteنمی دانم
var är toaletten?