خوردن و آشامیدن

اینها عبارت هایی هستند که می توانند به هنگام بیرون رفتن برای نوشیدنی یا غذا مفید باشند و چند علامت که ممکن است وقتی بیرون هستید ببینید.

avez-vous une table libre?
une table pour ..., s'il vous plaît
deux
trois
quatre
je voudrais réserver une tableمی خواهم رزرو کنم
à quel nom?
au nom de Cooper
pour quand?برای کی؟
ce soir à ... heures
sept
huit
neuf
demain midiفردا سر ظهر
demain à treize heures
demain à quatorze heures
demain à quinze heures
pour combien de personnes?برای چند نفر؟
j'ai réservé une table
le menu, s'il vous plaît
la carte des vins, s'il vous plaît
je suis végétarien(ne)گیاه خوار هستم
je ne mange pas de viandeگوشت نمی خورم
bon appétit!از غذایتان لذت ببرید!
vous prendrez autre chose?چیز دیگه ای نمی خواهید؟
vous prendrez un café ou un dessert?قهوه یا دسر میل دارید؟
l'addition, s'il vous plaîtصورت حساب، لطفاً
puis-je payer par carte?می توانم با کارت پرداخت کنم؟
c'était délicieuxخیلی خوشمزه بود
c'était parfait