عبارت های پایه

در اینجا برخی از عبارت های پایه هلندی قرار دارند که می توانید در مکالمه روزانه استفاده کنید همچنین برخی از کلمات متداولی که روی تابلو ها و علامت ها می بینید.

jaبله
neeخیر
alsjeblieft
alstublieft
dank je
dank u
hartelijk dankخیلی متشکرم
graag gedaanخواهش می کنم

سلام کردن و خداحافظی

halloسلام
goededag
goedemorgenصبح به خیر
goedemiddagبعد از ظهر به خیر
goedenamiddag
goedeavondشب به خیر
welkom!خوش آمدی!
tot ziens!به امید دیدار!
doeiخداحافظ
daag
goedenachtشب به خیر
een prettige dag!روز خوبی داشته باشی!

Apologising and getting someone's attention

excuseer me
sorryمتاسفم
geen probleemاشکالی نداره