عبارت های پایه

در اینجا برخی از عبارت های پایه هلندی قرار دارند که می توانید در مکالمه روزانه استفاده کنید همچنین برخی از کلمات متداولی که روی تابلو ها و علامت ها می بینید.

jaبله
neeخیر
misschienشاید
alsjeblieftلطفاً
alstublieftلطفاً
bedanktمتشکرم
hartelijk dankخیلی متشکرم

در زیر چند عبارت مودبانه می آید که در پاسخ به کسی که از شما تشکر می کند می توانید استفاده کنید :

graag gedaanخواهش می کنم
geen moeiteلازم به تشکر نیست
graag gedaanقابلی ندارد

سلام کردن و خداحافظی

در اینجا روش های مختلفی می آیند که می توانید برای سلام کردن استفاده کنید:

hoiسلام (کاملا محاوره ای)
halloسلام
goedemorgenصبح به خیر (قبل از ظهر استفاده می شود)
goedemiddagبعد از ظهر به خیر (بین ظهر و شش عصر استفاده می شود)
goedeavondشب به خیر (بعد از شش عصر استفاده می شود)

از طرف دیگر، می توانید عبارت های زیر را برای خداحافظی بگویید:

doeiخداحافظ
dagخداحافظ
goedenachtشب به خیر
tot ziens!به امید دیدار!
tot snel!به امید دیدار به زودی!
fijne dag!روز خوبی داشته باشی!
fijn weekend!آخر هفته خوبی داشته باشی!

جلب توجه کسی یا عذرخواهی

excuseert u mij یا pardonببخشید (برای جلب توجه کسی، عبورکردن از کنار کسی یا برای معذرت خواهی استفاده میشود)
sorryمتاسفم

اگر کسی از شما عذرخواهی کرد، می توانید با استفاده از جمله های زیر پاسخ دهید:

geen probleemاشکالی نداره
geeft niksمسئله ای نیست
maak je geen zorgenخودت را نگران نکن

به دیگران بفهمانید که چه می گویید

Spreek je Nederlands?
Spreekt u Nederlands?
Ik spreek geen Nederlands
Ik spreek niet zo goed Nederlands
Ik spreek een beetje Nederlands
Ik spreek een heel klein beetje Nederlands
spreekt u alstublieft langzamerلطفاً آهسته تر صحبت کنید
schrijft u het alstublieft opلطفاً آن را بنویسید
zou u dat alstublieft kunnen herhalen?می توانید آن را تکرار کنید؟
ik begrijp hetمی فهمم
ik begrijp het nietنمی فهمم

عبارت های پایه دیگر

ik weet hetمی دانم
ik weet het nietنمی دانم
pardon, waar is het toilet?ببخشید، دستشویی کجاست؟

چیزهایی که ممکن است ببینید

Ingangورود
Uitgangخروج
Nooduitgangخروج اضطراری
Duwenفشار دهید
Trekkenبکشید
Toilettenتوالت
WCدستشویی
Herenمردانه
Damesزنانه
Vrijخالی
Bezetدر حال استفاده یا اشغال
Buiten gebruikخراب
Niet rokenسیگار نکشید
Privéخصوصی
Geen toegangورود ممنوع
sound

صدا برای تمام عبارت های هلندی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.