موارد ضروری

در اینجا برخی از عبارت های هلندی و جمله های اخباری می آیند که برای موارد ضروری و دیگر موقعیت های سخت و اضطراری استفاده می شوند. امیدواریم نیازی به استفاده از آنها نداشته باشید!

help!کمک!
voorzichtig!مراقب باشید!
kijk uit!مواظب باشید! یا مراقب باشید!
help me alstublieftلطفاً کمکم کنید!

اورژانس پزشکی

bel een ambulance!آمبولانس خبر کنید!
ik moet naar een dokterاحتیاج به دکتر دارم
er is een ongeluk gebeurdتصادف شده
haast u!لطفاً عجله کنید!
ik heb mezelf gesnedenخودم را زخمی کردم
ik heb mezelf verbrandخودم را سوزانده ام
ben je oké?حالت خوبه؟
is iedereen oké?همه چیز خوبه؟

جرم

houdt de dief!بایست، دزد!
bel de politie!پلیس خبر کنید!
mijn portemonnee is gestolenکیف پولم رو دزدیده اند
mijn tas is gestolenکیفم (زنانه) رو دزدیده اند
mijn handtas is gestolenکیف دستی ام رو دزدیده اند
mijn laptop is gestolenلپ تاپم رو دزدیده اند
ik wil een diefstal aangevenمی خواهم یک دزدی رو اطلاع دهم
ik ben overvallenبه من دستبر زده شده
ik ben aangevallenبه من حمله شده

آتش

brand!آتش!
bel de brandweer!آتش نشانی رو خبر کنید!
ruik je brand?بوی سوختگی رو احساس می کنی؟
er is brandآنجا آتش گرفته
het gebouw staat in brandساختمان آتش گرفته

موقعیت های اضطراری دیگر

ik ben verdwaaldگم شده ام
wij zijn verdwaaldگم شده ایم
ik kan mijn … niet vindenنمی تونم …م رو پیدا کنم
ik kan mijn sleutels niet vindenنمی تونم کلیدهام رو پیدا کنم
ik kan mijn paspoort niet vindenنمی تونم گذرنامهم رو پیدا کنم
ik kan mijn mobiel niet vindenنمی تونم موبایلم رو پیدا کنم
ik ben mijn … kwijt…م رو گم کرده ام
ik ben mijn portemonnee kwijtکیف پولم رو گم کرده ام
ik ben mijn handtas kwijtکیف زنانهم رو گم کرده ام
ik ben mijn fototoestel kwijtدوربینم رو گم کرده ام
ik heb mezelf uitgesloten uit mijn …در …م به رویم قفل شده
ik heb mezelf uitgesloten uit mijn autoدر ماشینم به رویم قفل شده
ik heb mezelf uitgesloten uit mijn kamerدر اتاقم به رویم قفل شده
laat me alleen alstublieftلطفاً من رو تنها بگذارید
ga weg!از جلوی من کنار برو!
sound

صدا برای تمام عبارت های هلندی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.