موارد ضروری

در اینجا برخی از عبارت های هلندی و جمله های اخباری می آیند که برای موارد ضروری و دیگر موقعیت های سخت و اضطراری استفاده می شوند. امیدواریم نیازی به استفاده از آنها نداشته باشید!

help!کمک!
voorzichtig!مراقب باشید!
kijk uit!مواظب باشید! یا مراقب باشید!
help me alstublieftلطفاً کمکم کنید!
bel een ambulance!آمبولانس خبر کنید!
ik moet naar een dokterاحتیاج به دکتر دارم
er is een ongeluk gebeurdتصادف شده
haast u!لطفاً عجله کنید!
ben je oké?حالت خوبه؟
is iedereen oké?همه چیز خوبه؟
houdt de dief!بایست، دزد!
bel de politie!پلیس خبر کنید!
mijn portemonnee is gestolenکیف پولم رو دزدیده اند
mijn tas is gestolenکیفم (زنانه) رو دزدیده اند
ik wil een diefstal aangevenمی خواهم یک دزدی رو اطلاع دهم
mijn auto is ingebrokenماشینم را دزد زده است
ik ben overvallenبه من دستبر زده شده
ik ben aangevallenبه من حمله شده