خانواده و روابط

در اینجا عبارت های پرتغالی مفید برای صحبت کردن درباره خانواده و روابط می آید یاد بگیرید چگونه درباره برادر و خواهر، بچه ها، و دیگر اعضای خانواده، صحبت کنید و همچنین وضعیت شخصی خود را توصیف کنید.

tens irmãos ou irmãs?برادر یا خواهر داری؟
sim, eu tenho ...
um irmão
uma irmã
um irmão mais velho
uma irmã mais nova
dois irmãos
duas irmãs
um irmão e duas irmãs
... irmãos e ... irmãs
não, sou filho únicoنه، من تک فرزند هستم
tens namorado?دوست پسر داری؟
tens namorada?دوست دختر داری؟
és casado?ازدواج کرده ای؟
és solteiro?مجردی؟
estás com alguém?کسی رو در نظر داری؟
eu sou ...
solteiro
comprometido
casado
divorciado
separado
viúva
viúvo
estou com alguémکسی رو در نظر دارم