روزهای هفته

چگونگی گفتن نامهای روزهای هفته در پرتغالی را بیاموزید. توجه کنید که این نامها در ابتدا با حروف بزرگ نوشته نمیشوند.

segunda-feiraدوشنبه
terça-feiraسه شنبه
quarta-feiraچهارشنبه
quinta-feiraپنج شنبه
sexta-feiraجمعه
sábadoشنبه
domingoیکشنبه
na segunda-feiraدر دوشنبه
na terça-feiraدر سه شنبه
na quarta-feiraدر چهارشنبه
na quinta-feiraدر پنجشنبه
na sexta-feiraدر جمعه
no sábadoدر شنبه
no domingoدر یکشنبه
todas as segundas-feirasهر دوشنبه
todas as terças-feirasهر سه شنبه
todas as quartas-feirasهر چهارشنبه
todas as quintas-feirasهر پنج شنبه
todas as sextas-feirasهر جمعه
todos os sábadosهر شنبه
todos os domingosهر یکشنبه