روزهای هفته

چگونگی گفتن نامهای روزهای هفته در پرتغالی را بیاموزید. توجه کنید که این نامها در ابتدا با حروف بزرگ نوشته نمیشوند.

Que dia é hoje?امروز چه روزی است؟
segunda-feiraدوشنبه
terça-feiraسه شنبه
quarta-feiraچهارشنبه
quinta-feiraپنج شنبه
sexta-feiraجمعه
sábadoشنبه
domingoیکشنبه
na segunda-feiraدر دوشنبه
na terça-feiraدر سه شنبه
na quarta-feiraدر چهارشنبه
na quinta-feiraدر پنجشنبه
na sexta-feiraدر جمعه
no sábadoدر شنبه
no domingoدر یکشنبه
todas as segundas-feirasهر دوشنبه
todas as terças-feirasهر سه شنبه
todas as quartas-feirasهر چهارشنبه
todas as quintas-feirasهر پنج شنبه
todas as sextas-feirasهر جمعه
todos os sábadosهر شنبه
todos os domingosهر یکشنبه
às segundas-feirasهر دوشنبه
às terças-feirasهر سه شنبه
às quartas-feirasهر چهارشنبه
às quintas-feirasهر پنج شنبه
às sextas-feirasهر جمعه
aos sábadosهر شنبه
aos domingosهر یکشنبه
sound

صدا برای تمام واژگان پرتغالی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر واژه به سادگی روی آن کلیک کنید.

از کار ما حمایت کنید

با تبدیل شدن به یک حامی در Patreon به ما در بهبود این سایت کمک کنید. از مزایای آن می توان به حذف تمامی تبلیغات از سایت و دسترسی به کانال Speak Languages Discord اشاره کرد.

حامی شوید