خانواده و روابط

در اینجا عبارت های آلمانی مفید برای صحبت کردن درباره خانواده و روابط می آید یاد بگیرید چگونه درباره برادر و خواهر، بچه ها، و دیگر اعضای خانواده، صحبت کنید و همچنین وضعیت شخصی خود را توصیف کنید.

برادر و خواهر

Hast du Geschwister?برادر یا خواهر داری؟
Ja, ich habe …بله، … دارم
einen Bruderیک برادر
eine Schwesterیک خواهر
einen älteren Bruderیک برادر بزرگ تر
eine jüngere Schwesterیک خواهر کوچک تر
zwei Brüderدو برادر
zwei Schwesternدو خواهر
einen Bruder und zwei Schwesternیک برادر و دو خواهر
Nein, ich bin Einzelkindنه، من تک فرزند هستم

بچه و نوه

Hast du Kinder?بچه داری؟
Ja, ich habe …بله، … دارم
einen Jungen und ein Mädchenیک پسر و یک دختر
ein kleines Babyیک بچه کوچک
drei Kinderسه بچه
Ich habe keine Kinderبچه ندارم
Hast du Enkelkinder?نوه داری؟

والدین و پدر بزرگ و مادر بزرگ

Wo leben deine Eltern?والدینت کجا زندگی می کنند؟
Was machen deine Eltern?والدینت چه کار می کنند؟
Was macht dein Vater?پدرت چه کار می کند؟
Was macht deine Mutter?مادرت چه کار می کند؟
Leben deine Großeltern noch?پدر بزرگ و مادر بزرگت زنده اند؟
Wo leben sie?آنها کجا زندگی می کنند؟

روابط

Hast du einen Freund?دوست پسر داری؟
Hast du eine Freundin?دوست دختر داری؟
Bist du verheiratet?ازدواج کرده ای؟
Bist du Single?مجردی؟
Bist du mit jemandem zusammen?کسی رو در نظر داری؟
Ich bin ……-م
Singleمجرد
verlobtنامزد
verheiratetمزدوج
geschiedenمطلقه
Witwerمردی که همسرش فوت شده
Witweبیوه
Ich lebe getrenntجدا شده-م
Ich bin mit jemandem zusammenکسی رو در نظر دارم

حیوانات خانگی

Hast du Haustiere?حیوان خانگی داری؟
Ich habe…… دارم
einen Hund und zwei Katzenیک سگ و دو گربه
einen Labradorیک لابرادور

پرسیدن نام و سن

Was ist sein Name?اسمش چیه؟ (مذکر)
Sein Name ist …اسمش …-ه (مذکر)
Tobias
Was ist ihr Name?اسمش چیه؟ (مونث)
Ihr Name ist …اسمش …-ه (مونث)
Franziska
Was sind ihre Namen?اسمشون چیه؟
Ihre Namen sind …اسمشون …-ه
Karl und Emma
Wie alt ist er?چند سالشه؟ (مذکر)
Er ist …… سالشه (مذکر)
zwölfدوازده
Wie alt ist sie?چند سالشه؟ (مونث)
Sie ist …… سالشه (مونث)
fünfzehnپانزده
Wie alt sind sie?چند سالشونه؟
Sie sind …… سالشونه
sech und achtشش و هشت
sound

صدا برای تمام عبارت های آلمانی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.

از کار ما حمایت کنید

با تبدیل شدن به یک حامی در Patreon به ما در بهبود این سایت کمک کنید. از مزایای آن می توان به حذف تمامی تبلیغات از سایت و دسترسی به کانال Speak Languages Discord اشاره کرد.

حامی شوید