خانواده و روابط

در اینجا عبارت های آلمانی مفید برای صحبت کردن درباره خانواده و روابط می آید یاد بگیرید چگونه درباره برادر و خواهر، بچه ها، و دیگر اعضای خانواده، صحبت کنید و همچنین وضعیت شخصی خود را توصیف کنید.

hast du Geschwister?برادر یا خواهر داری؟
ja, ich habe ... Brüder und ... Schwestern
nein, ich bin Einzelkindنه، من تک فرزند هستم
hast du einen Freund?دوست پسر داری؟
hast du eine Freundin?دوست دختر داری؟
bist du verheiratet?ازدواج کرده ای؟
bist du Single?مجردی؟
bist du mit jemandem zusammen?کسی رو در نظر داری؟
ich bin ...
Single
verlobt
verheiratet
geschieden
verwitwet / Witwe
verwitwet / Witwer