اردو

گردشگری
اگر برای رفتتن به پاکستان برنامه ریزی میکنید، دانستن اردو به نظر لازم میرسد از آنچه که ساکنان خارج از شهرها به زبانهای دیگر صحبت نمیکنند. چندین جای جالب برای بازدید در شهرها و خارج از شهرها وجود دارد که تلاش شما برای اردو صحبت کردن به گرمی مورد استقبال واقع می شود.