مکالمه عمومی

در اینجا برخی از عبارت های رایج استونیایی برای مکالمه عمومی با افرادی که می شناسید می آیند.

kuidas lähebچه طوری؟
kuidas sinul läheb?
kuidas teil läheb?
kuidas käsi käib?حال شما؟
kuidas sa elad?
tänan, hästiخوبم، ممنون
normaalselt
läheb
halvastiبد
mis su nimi on?
mis on teie nimi?
minu nimi on ...
ma olen ...
tore sinuga tuttavaks saada
meeldiv teiega tuttavaks saada
kui vana sa oled?چند سالته؟
mis tööd sa teed?چه جور کاری می کنی؟
mis tööd te teete
kes sa ametilt oled?
ma olen ...
õpetaja
üliõpilane
arst