سلامتی

هنگام صحبت کردن درباره سلامتی خود این عبارت های اسپانیایی را مفید خواهید یافت.

توصیف علائم بیماری

¿cuál es el problema?چی شده؟
No me siento bienحالم خوب نیست
No me estoy sintiendo muy bienحالم خیلی خوب نیست
Me siento malبیمارم
Me he cortadoدستم را بریده ام
Me duele la cabezaسردرد دارم
Tengo un fuerte dolor de cabezaسردرد شدیدی دارم
Tengo gripeسرما خورده ام
Voy a vomitarدارم مریض می شوم
He estado vomitandoمریض شده ام
Me duele ……-م درد می کنه
el cuelloگردن
Me duelen ……-م اذیت می کنه
los piesپاها
las rodillasزانوها
Me duele la espaldaکمرم درد می کنه

عبارت های مفید دیگر

¿cómo te sientes?حالت چطوره؟
¿te sientes bien?حالت خوبه؟
¿te encuentras mejor?حالت بهتره؟
Espero que te encuentres mejorامیدوارم زودتر بهتر بشی
¡recupérate pronto!امیدوارم زودتر خوب بشی!
Necesito ver a un médicoباید دکتر را ببینم
Creo que deberías ir a ver a un médicoفکر می کنم باید بری دکتر ببیندت
¿conoce algún buen …?… خوبی می شناسی؟
médicoدکتر
dentistaدندانپزشک
¿sabes donde puedo encontrar una farmacia que abra las 24 horas?می دانید داروخانه شبانه روزی کجاست؟
sound

صدا برای تمام عبارت های اسپانیایی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.