در بانک

زمانی که به بانک میروید یا میخواهید از دستگاه خود پرداز استفاده کنید؛ این ها چند عبارت اسپانیایی هستند که باید استفاده کنید.

انجام مبادلات و انتقالات بانکی

Me gustaría sacar 100 euros, por favorمن می خواهم 100 یورو برداشت کنم، لطفا
Quiero sacar dineroمی خواهم برداشت کنم
¿cómo quiere el dinero?این مبلغ را چطوری می خواهید؟
¿podría darme algunos billetes pequeños, por favor?ممکنه اسکناس های کوچک تر بدهید؟
Me gustaría transferir esto a mi cuenta, por favorمی‌خواهم این را به‌ حساب بگذارم لطفاً
¿tiene algún tipo de identificación?کارت شناسایی دارید؟
Tengo mi ……-م را دارم
pasaporteگذرنامه
carné de conducirگواهینامه رانندگی
carné de identidadکارت شناسایی
Tu cuenta está en números rojosاز حساب تان بیش از موجودی برداشت شده
Me gustaría transferir dinero a esta cuentaمی خواهم مقداری پول به این حساب انتقال بدهم
¿Podría transferir 1000 € desde mi cuenta corriente a mi cuenta depósito?آیا می توانم 1000 یورو از حساب جاری خود به حساب سپرده خود منتقل کنم؟

خدمات دیگر

Me gustaría abrir una cuentaمی‌خواهم حساب باز کنم
Me gustaría abrir una cuenta personalمی خواهم حساب شخصی باز کنم
Me gustaría abrir una cuenta para mi empresaمی خواهم حساب تجاری باز کنم
¿podría decirme mi saldo, por favor?ممکنه لطفاً موجودی حسابم را بگید؟
¿podría darme un balance mensual, por favor?ممکنه لطفاً یک گواهی ریز حساب بانکی بدهید؟
Me gustaría cambiar dineroمی خواهم مقداری پول تبدیل کنم
Me gustaría pedir moneda extranjeraمی‌خوام مقداری ارز خارجی‌ بگیرم
¿A cómo está el cambio en libras esterlinas?تغییر استرلینگ چگونه است؟
Me gustarían …مقداری … می خوام
algunos eurosیورو
algunas libras esterlinas
algunos dólares americanosدلار آمریکا
Me gustaría cancelar este pago periódicaمی خواهم این سفارش ثابت پرداخت از حساب را کنسل کنم

عبارت های مفید دیگر

¿donde está el cajero automático más cercano?نزدیک‌ترین خودپرداز کجاست؟
¿cuál es el interés en esta cuenta?نرخ سود این حساب چنده؟
¿cuál es el porcentaje de interés para créditos personales?نرخ بهره فعلی برای وام شخصی چنده؟
He perdido mi tarjeta bancariaکارت بانکیم را گم کرده ام
Me gustaría denunciar …می خواهم … را اطلاع بدم
la pérdida de una tarjeta de créditoگم شدن کارت اعتباری
el robo de una tarjeta de créditoدزدیده شدن کارت اعتباری
Tenemos una cuenta comúnما حساب مشترک داریم
Me gustaría advertir sobre un cambio de domicilioمی خواهم تغییر آدرس را اطلاع بدم
He olvidado mi contraseña de acceso a mi banco onlineمن گذرواژه بانک اینترنتی را فراموش کردم
He olvidado el número PIN de mi tarjetaمن شماره رمز کارتم را فراموش کردم
Le mandaremos uno nuevoمن یک مورد جدید خواهم داشت و برای شما می فرستم.
¿puedo pedir una cita para ver …?می توانم یک وقت برای دیدن … بگیرم؟
al directorمدیر
al consejero financieroمشاور مالی
Me gustaría hablar con alguien acerca de una hipotecaمی‌خواهم با یک نفر دربارهٔ وام مسکن صحبت کنم

استفاده از خود پرداز

Inserte su tarjetaکارت خود را وارد کنید
Introduzca su código PINPIN خود را وارد کنید
Código PIN incorrectoPIN اشتباه است
Aceptarورود
Corregirبرای اصلاح
Cancelarکنسل
Sacar dineroبرداشت نقدی
Otras cantidadesمبلغ دیگر
Espere por favorلطفا منتظر بمانید
Se está procesando su pedidoسفارش شما در حال پردازش است
Fondos insuficientesموجودی کافی نیست
Balanceموجودی
Por pantallaروی صفحه نمایش
Impresoچاپی‌
¿Otro servicio?خدمات دیگری می خواهید؟
¿Desea un recibo?آیا رسید می‌خواهید؟
Retire su tarjetaکارت را بردارید
Salirخارج شوید
sound

صدا برای تمام عبارت های اسپانیایی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.

از کار ما حمایت کنید

با تبدیل شدن به یک حامی در Patreon به ما در بهبود این سایت کمک کنید. از مزایای آن می توان به حذف تمامی تبلیغات از سایت و دسترسی به کانال Speak Languages Discord اشاره کرد.

حامی شوید