در بانک

زمانی که به بانک میروید یا میخواهید از دستگاه خود پرداز استفاده کنید؛ این ها چند عبارت اسپانیایی هستند که باید استفاده کنید.

me gustaría cambiar dineroمی خواهم مقداری پول تبدیل کنم
me gustaría cambiar ... por ...
euros
libras esterlinas
dólares
dólares canadienses
dólares australianos
rublos
yen japanés
coronas suecas
coronas danesas
me gustaría abrir una cuentaمی‌خواهم حساب باز کنم
me gustaría abrir una cuenta personalمی خواهم حساب شخصی باز کنم
me gustaría abrir una cuenta de negociosمی خواهم حساب تجاری باز کنم