بیان ساعت

چگونگی بیان ساعت را به اسپانیایی بیاموزید.

مبنای زمان ۲۴ ساعته به طور گسترده در اسپانیایی استفاده میشود. اگر چه زمان ۱۲ ساعته هم مخصوصا در موارد کمتر رسمی معمول است.

پرسیدن ساعت

¿qué hora es?ساعت چنده؟
¿me podría decir la hora, por favor?می شه لطفاً بگید ساعت چنده؟
¿tiene usted hora?می دانی ساعت چنده؟
¿sabe usted qué hora es?می دانی ساعت چنده؟

بیان ساعت

es ...
son ...
exactamente ...
aproximadamente ...
casi ...
justo ... pasada
justo ... pasadas
la una en puntoساعت یک
las dos en puntoساعت دو
la una y cuartoیک ربع بعد ازیک
las dos y cuartoیک ربع بعد ازدو
la una y mediaنیم ساعت بعد ازیک
las dos y mediaنیم ساعت بعد ازدو
las dos menos cuartoیه ربع بهدو
las tres menos cuartoیه ربع بهسه
la una y cincoیک و پنج دقیقه
la una y diezیک و ده دقیقه
la una y veinteیک و بیست دقیقه
la una y veinticincoیک و بیست و پنج دقیقه
las dos menos cincoپنج دقیقه به دو
las dos menos diezده دقیقه به دو
las dos menos veinteبیست دقیقه به دو
las dos menos veinticincoبیست و پنج دقیقه به دو
las diez y cuartoده و پانزده دقیقه
las diez y mediaده و سی دقیقه
las diez y cuarenta y cincoده و چهل و پنج دقیقه
las diez de la mañanaده صبح
las seis de la tardeشش بعد از ظهر
mediodíaنیم روز
medianocheنیمه شب

همچنان برای گفتن زمان در اسپانیایی میتوانید ابتدا ساعت را و بعد دقیقه و در ادامه اگر نیاز بود de la mañana یا de la tarde را بگویید؛ برای مثال:

11:32 de la mañana
2:17 de la tarde

ساعت

mi reloj está ...
adelantado
atrasado
ese reloj está un poco ...
adelantado
atrasado
sound

صدا برای تمام عبارت های اسپانیایی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.

از کار ما حمایت کنید

با تبدیل شدن به یک حامی در Patreon به ما در بهبود این سایت کمک کنید. از مزایای آن می توان به حذف تمامی تبلیغات از سایت و دسترسی به کانال Speak Languages Discord اشاره کرد.

حامی شوید