michael alexander hamoui

michael alexander hamoui

اطلاعات شخصی

سن: 32
تاریخ تولد: 22 اوت

درباره من:

micheal alexander Hamoui

Vaticano a Santa Sede

Speciale come l'interprete e Papa Francesco, portavoce della Chiesa cattolica, il Vaticano · Roma, Italia

زبان ها

من صحبت میکنم به:

من یادمیگیرم: