بیان ساعت

چگونگی بیان ساعت را به انگلیسی بیاموزید.

در انگلیسی، معمولاً مبنای ۱۲ ساعت برای بیان ساعت استفاده می شود. مبنای ۲۴ ساعت تنها برای جدول زمانی سفر استفاده می شود.

پرسیدن ساعت

what's the time? ساعت چنده؟
what time is it? ساعت چنده؟
could you tell me the time, please? می شه لطفاً بگید ساعت چنده؟
do you happen to have the time? می دانی ساعت چنده؟
do you know what time it is? می دانی ساعت چنده؟

بیان ساعت

it's … …است
exactly ... دقیقاً …
about ... حدود …
almost ... تقریباً …
just gone ... تازه … شد
one o'clock ساعت یک
two o'clock ساعت دو
three o'clock ساعت سه
four o'clock ساعت چهار
five o'clock ساعت پنج
six o'clock ساعت شش
seven o'clock ساعت هفت
eight o'clock ساعت هشت
nine o'clock ساعت نه
ten o'clock ساعت ده
eleven o'clock ساعت یازده
twelve o'clock ساعت دوازده
quarter past … یک ربع بعد از…
one یک
two دو
three سه
half past … نیم ساعت بعد از…
one یک
two دو
three سه
quarter to … یه ربع به…
one یک
two دو
three سه
five past one یک و پنج دقیقه
ten past one یک و ده دقیقه
twenty past one یک و بیست دقیقه
twenty-five past one یک و بیست و پنج دقیقه
five to two پنج دقیقه به دو
ten to two ده دقیقه به دو
twenty to two بیست دقیقه به دو
twenty-five to two بیست و پنج دقیقه به دو
ten fifteen ده و پانزده دقیقه
ten thirty ده و سی دقیقه
ten forty-five ده و چهل و پنج دقیقه
ten am ده صبح
six pm شش بعد از ظهر
noon یا midday نیم روز
midnight نیمه شب

همچنین می توان در انگلیسی ساعت را به همراه دقیقه آورد و پس از آن اگر لازم باشد “am” یا “pm” را بیاوریم، برای مثال:

11.47am ۱۱:۴۷ صبح
2.13pm ۲:۱۳ بعد از ظهر

ساعت

my watch is … ساعتم … است
fast جلو
slow عقب
that clock's a little … ساعت کمی … است
fast جلو
slow عقب
sound

صدا برای تمام عبارت های انگلیسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.

اپ موبایل

اپ برگزیده ما برای راهنمای عبارتهای انگلیسی برای دستگاههای اندروید حاوی بیش از شش هزار عبارت و واژه با فایل صوتی هست.

Get it on Google Play