بیان ساعت

چگونگی بیان ساعت را به انگلیسی بیاموزید.

در انگلیسی، معمولاً مبنای ۱۲ ساعت برای بیان ساعت استفاده می شود. مبنای ۲۴ ساعت تنها برای جدول زمانی سفر استفاده می شود.

پرسیدن ساعت

What's the time?ساعت چنده؟
What time is it?ساعت چنده؟
Could you tell me the time, please?می شه لطفاً بگید ساعت چنده؟
Do you happen to have the time?می دانی ساعت چنده؟
Do you know what time it is?می دانی ساعت چنده؟

بیان ساعت

It's ……است
exactly ...دقیقاً …
about ...حدود …
almost ...تقریباً …
just gone ...تازه … شد
One o'clockساعت یک
Two o'clockساعت دو
Three o'clockساعت سه
Four o'clockساعت چهار
Five o'clockساعت پنج
Six o'clockساعت شش
Seven o'clockساعت هفت
Eight o'clockساعت هشت
Nine o'clockساعت نه
Ten o'clockساعت ده
Eleven o'clockساعت یازده
Twelve o'clockساعت دوازده
Quarter past …یک ربع بعد از…
oneیک
twoدو
threeسه
Half past …نیم ساعت بعد از…
oneیک
twoدو
threeسه
Quarter to …یه ربع به…
oneیک
twoدو
threeسه
Five past oneیک و پنج دقیقه
Ten past oneیک و ده دقیقه
Twenty past oneیک و بیست دقیقه
Twenty-five past oneیک و بیست و پنج دقیقه
Five to twoپنج دقیقه به دو
Ten to twoده دقیقه به دو
Twenty to twoبیست دقیقه به دو
Twenty-five to twoبیست و پنج دقیقه به دو
Ten fifteenده و پانزده دقیقه
Ten thirtyده و سی دقیقه
Ten forty-fiveده و چهل و پنج دقیقه
Ten amده صبح
Six pmشش بعد از ظهر
noon یا middayنیم روز
Midnightنیمه شب

همچنین می توان در انگلیسی ساعت را به همراه دقیقه آورد و پس از آن اگر لازم باشد “am” یا “pm” را بیاوریم، برای مثال:

11.47am۱۱:۴۷ صبح
2.13pm۲:۱۳ بعد از ظهر

ساعت

My watch is …ساعتم … است
fastجلو
slowعقب
That clock's a little …ساعت کمی … است
fastجلو
slowعقب
sound

صدا برای تمام عبارت های انگلیسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.

از کار ما حمایت کنید

با تبدیل شدن به یک حامی در Patreon به ما در بهبود این سایت کمک کنید. از مزایای آن می توان به حذف تمامی تبلیغات از سایت و دسترسی به کانال Speak Languages Discord اشاره کرد.

حامی شوید