عبارت های انگلیسی

در این قسمت شما عبارت های انگلیسی را برای استفاده از موقعیتهای روزمره بسیاری خواهید یافت.