در دفتر اطلاعات گردشگری

اکثر شهرهای بریتانیا مرکز اطلاعات گردشگری دارد که میتوانید درباره تسهیلات بازدیدکنندگان شامل هتلها، رستورانها و مراکز تفریحی با استفاده از عبارات زیر اطلاعات پیداکنید.

پیداکردن محل اقامت

we're looking for accommodation دنبال محل اقامت می گردیم
we need somewhere to stay جایی برای ماندن می خواهیم
do you have a list of …? لیستی از … دارید؟
hotels هتل ها
B&Bs;
(شکل اختصاری bed and breakfasts است)
مهمانخانه
youth hostels مهمانپذیر جوانان
campsites محل های چادر زدن
what sort of accommodation are you looking for? دنبال چه نوع محل اقامتی هستید؟
can you book accommodation for me? می توانید محلی رو برای ما رزرو کنید؟

گشتن در شهر

do you have a map of the …? نقشه … رو دارید؟
city شهر
town شهرستان
where's the …? … کجاست؟
city centre مرکز شهر
art gallery گالری نقاشی
museum موزه
main shopping area مرکز خرید اصلی
market بازار
railway station ایستگاه راه آهن
what's the best way of getting around the city? بهترین راه گشتن در شهر چیه؟
where can I hire a car? کجا می توانم ماشین اجاره کنم؟

رخدادها و فعالیت ها

what are you interested in? به چه علاقه دارید؟
are there any … on at the moment? در حال حاضر هیچ … هست؟
exhibitions نمایشگاهی
cultural events رخداد فرهنگی ای
sporting events رخداد ورزشی ای
are there any …? … دارید؟
excursions تور گردشی
tours تور
day trips تور یک روزه
is there a city tour? تور شهری دارید؟
could you tell us what's on at the …? ممکنه بگویید برنامه … چیست؟
cinema سینما
theatre تئاتر
concert hall سالن کنسرت
opera house خانه اپرا
can I book tickets here? می توانم اینجا بلیت رزرو کنم؟
do you have any brochures on …? بروشوری برای … دارید؟
local attractions جاذبه های محلی
can you recommend a good restaurant? رستوران خوبی را توصیه می کنید؟
sound

صدا برای تمام عبارت های انگلیسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.

اپ موبایل

اپ برگزیده ما برای راهنمای عبارتهای انگلیسی برای دستگاههای اندروید حاوی بیش از شش هزار عبارت و واژه با فایل صوتی هست.

Get it on Google Play