حیوانات خانگی

در اینجا نامهای انگلیسی برای حیوانات خانگی معمول و چند عبارت مرتبط دیگر آمده است.

catگربه
dogسگ
goldfish (جمع: goldfish)ماهی قرمز
guinea pigخوکچه هندی
hamsterهمستر
horseاسب
kittenبچه گربه
mouseموش
parrotطوطی
ponyپونی
puppyتوله سگ
rabbitخرگوش
snakeمار
tropical fish (جمع: tropical fish)ماهی مناطق حاره ای
turtleلاک پشت
نمای نزدیک از یک گربه سفید و زنجبیلی رنگ

باقی واژگان مرتبط

to barkپارس کردن
to biteگازگرفتن
to keep a petحیوان خانگی نگه داشتن
to ride a horseاسب سواری کردن
to ride a ponyسوار پونی شدن
to trainآموزش دادن
to walk the dog یا to take the dog a walkمیو میو!
leadراهنمایی
woof!واق واق!
miaow!میو میو!
sound

صدا برای تمام واژگان انگلیسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر واژه به سادگی روی آن کلیک کنید.