حیوانات خانگی

در اینجا نامهای انگلیسی برای حیوانات خانگی معمول و چند عبارت مرتبط دیگر آمده است.

catگربه
dogسگ
goldfish (جمع: goldfish)ماهی قرمز
guinea pigخوکچه هندی
hamsterهمستر
horseاسب
kittenبچه گربه
mouseموش
parrotطوطی
ponyپونی
puppyتوله سگ
rabbitخرگوش
snakeمار
tropical fish (جمع: tropical fish)ماهی مناطق حاره ای
turtleلاک پشت
نمای نزدیک از یک گربه سفید و زنجبیلی رنگ

باقی واژگان مرتبط

to barkپارس کردن
to biteگازگرفتن
to keep a petحیوان خانگی نگه داشتن
to ride a horseاسب سواری کردن
to ride a ponyسوار پونی شدن
to trainآموزش دادن
to walk the dog یا to take the dog a walkمیو میو!
leadراهنمایی
woof!واق واق!
miaow!میو میو!
sound

صدا برای تمام واژگان انگلیسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر واژه به سادگی روی آن کلیک کنید.

از کار ما حمایت کنید

با تبدیل شدن به یک حامی در Patreon به ما در بهبود این سایت کمک کنید. از مزایای آن می توان به حذف تمامی تبلیغات از سایت و دسترسی به کانال Speak Languages Discord اشاره کرد.

حامی شوید