حیوانات خانگی

در اینجا نامهای انگلیسی برای حیوانات خانگی معمول و چند عبارت مرتبط دیگر آمده است.

cat گربه
dog سگ
goldfish
(جمع: goldfish)
ماهی قرمز
guinea pig خوکچه هندی
hamster همستر
horse اسب
kitten بچه گربه
mouse موش
parrot طوطی
pony پونی
puppy توله سگ
rabbit خرگوش
snake مار
tropical fish
(جمع: tropical fish)
ماهی مناطق حاره ای
turtle لاک پشت

باقی واژگان مرتبط

to bark پارس کردن
to bite گازگرفتن
to keep a pet حیوان خانگی نگه داشتن
to ride a horse اسب سواری کردن
to ride a pony سوار پونی شدن
to train آموزش دادن
to walk the dog یا to take the dog a walk سگ را راه بردن
lead راهنمایی
woof! واق واق!
miaow! میو میو!
sound

صدا برای تمام واژگان انگلیسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر واژه به سادگی روی آن کلیک کنید.

اپ موبایل

اپ برگزیده ما برای راهنمای عبارتهای انگلیسی برای دستگاههای اندروید حاوی بیش از شش هزار عبارت و واژه با فایل صوتی هست.

Get it on Google Play