در رستوران

در اینجا واژگان انگلیسی که ممکن است در رستوران سودمند باشد، آمده است.

bar بار
chef سر آشپز
booking یا reservation رزرو کردن
breakfast صبحانه
dinner شام
lunch ناهار
menu صورت غذا
restaurant رستوران
waiter پیش آقایخدمت
waitress پیش خدمت خانم
wine list فهرست مشروبات
starter پیش غذا
main course غذای اصلی
dessert دسر
bill صورت حساب
service سرویس
service charge پول سرویس
tip انعام
sound

صدا برای تمام واژگان انگلیسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر واژه به سادگی روی آن کلیک کنید.

اپ موبایل

اپ برگزیده ما برای راهنمای عبارتهای انگلیسی برای دستگاههای اندروید حاوی بیش از شش هزار عبارت و واژه با فایل صوتی هست.

Get it on Google Play