شکل ها و اصطلاحات ریاضی

نامهای انگلیسی برای اشکال معمول و اصطلاحات ریاضی را به همراه چگونگی گفتن کسرها بیاموزید.

اصطلاحات ریاضی

addition جمع
subtraction کم کردن
multiplication ضرب
division تقسیم
to add جمع کردن
to subtract یا to take away کم کردن
to multiply ضرب کردن
to divide تقسیم کردن
to calculate حساب کردن
total جمع
arithmetic حساب
algebra جبر
geometry هندسه
calculus حساب دیفرانسیل و انتگرال
statistics آمار
integer عدد صحیح
even number عدد زوج
odd number عدد فرد
prime number عدد اول
fraction کسر
decimal اعشاری
decimal point ممیز
percent درصد
percentage درصد
theorem قضیه
proof برهان
problem مسئله
solution راه حل
formula فرمول
equation تساوی
graph گراف
axis محور
average میانگین
correlation ضریب همبستگی
probability احتمال
dimensions ابعاد
area مساحت
circumference محیط دایره
diameter قطر
radius شعاع
length طول
height ارتفاع
width عرض
perimeter محیط
angle زاویه
right angle زاویه قائمه
line خط
straight line خط راست
curve خط منحنی
parallel موازی
tangent مماس
volume حجم

اشکال

circle دایره
triangle مثلث
square مربع
rectangle مستطیل
pentagon پنج ضلعی
hexagon شش ضلعی
octagon هشت ضلعی
oval بیضی
star ستاره
polygon چند ضلعی
cone مخروط
cube مکعب
cylinder استوانه
pyramid هرم
sphere کره

اعداد کسری

1⁄2 1⁄2
1⁄3 1⁄3
1⁄4 1⁄4
1⁄5 1⁄5
1⁄6 1⁄6
2⁄3 2⁄3
3⁄4 3⁄4
1⁄8 1⁄8
1⁄10 1⁄10
1⁄100 1⁄100
¼1
½1
¾1
¼2
½2
¾2
¼3
½3
¾3

اعمال اصلی

plus بعلاوه
minus تفریق
times یا multiplied by ضرب
divided by تقسیم بر
squared توان دو
cubed توان سه
square root جذر
equals مساوی
sound

صدا برای تمام واژگان انگلیسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر واژه به سادگی روی آن کلیک کنید.

اپ موبایل

اپ برگزیده ما برای راهنمای عبارتهای انگلیسی برای دستگاههای اندروید حاوی بیش از شش هزار عبارت و واژه با فایل صوتی هست.

Get it on Google Play