دوست شدن

در اینجا عبارت های روسی می آیند که هنگام ملاقات با افراد جدید استفاده می شوند و شامل مقدمه و چند موضوع مکالمه ساده است.

مقدمه

как тебя зовут?اسم شما چیه؟
меня зовут ...
Михаил
Оксана
я ...
Игорь
Жанна
это ...
Светалана
моя жена
мой муж
мой друг
моя подруга
мой сын
моя дочь
извини, я не расслышал как тебя зовутببخشید، اسم شما رو متوجه نشدم
вы знакомы?شما همدیگر رو می شناسید؟
рад познакомитьсяاز ملاقات شما خوشحالم
приятно познакомитьсяاز ملاقات شما خوشوقتم
очень приятноحال شما؟
как вы познакомились?از کجا همدیگر رو می شناسید؟
мы вместе работаемبا هم کار می کنیم
мы вместе работалиبا هم کار می کردیم
мы вместе учились в школеمدرسه با هم بودیم
мы вместе учимся в университетеدانشگاه با هم بودیم
мы вместе учились в университетеبا هم دانشگاه می رفتیم
через друзейاز طریق دوستان

اهل کجایی؟

откуда ты?اهل کجایی؟
откуда ты?اهل کجایی؟
из каких ты мест?کجایی هستی؟
я из ...
Англии
откуда в ... ты?
Канаде
из какой части ... ты?
Италии
где ты живешь?کجا زندگی می کنی؟
я живу ...
в Лондоне
во Франции
я родился в Австралии, но вырос в Англииدر استرالیا به دنیا آمدم اما در انگلیس بزرگ شدم

مکالمه بیشتر

как ты оказался ...?
в России
я в отпускеتوی تعطیلات هستم
я по работеتوی سفر کاری هستم
я живу здесьاینجا زندگی می کنم
я работаю здесьاینجا کار می کنم
я учусь здесьاینجا درس می خونم
как долго ты здесь живешь?چه مدت اینجا زندگی کرده ای؟
недавно приехалتازه رسیده ام
несколько месяцевچند ماه
около годаحدود یک سال
чуть больше двух летدرست بیش از دو سال
три годаسه سال
как долго ты собираешься здесь оставаться?چه مدت قصد داری اینجا زندگی کنی؟
до августаتا آگوست
несколько месяцевچند ماه
еще годیک سال دیگر
я точно не знаюمطمئن نیستم
тебе здесь нравится?اینجا را دوست داری؟
да, очень нравится!بله، خیلی دوست دارم!
очень нравитсяخیلی خوشم می آید
нормальноخوبه
что тебе здесь нравится?چه چیز آن رو دوست داری؟
мне нравится/нравятся ...
еда
погода
люди

سن و تولد

сколько тебе лет?چند سالته؟
мне ...
двадцать два
тридцать восемь
когда у тебя день рождения?کی تولدته؟
он ...
16 мая

وضعیت زندگی

с кем ты живешь?با کی زندگی می کنی؟
ты живешь с кем-то?آیا با کسی زندگی می کنی؟
я живу ...
со своим другом
со своей подругой
со своим сожителем
со своим мужем
со своей женой
со своими родителями
с другом
с друзьями
с родственниками
 
ты живешь отдельно?تنها زندگی می کنی؟
я живу отдельноتنها زندگی می کنم
 
я живу с одним человекомبا یک نفر دیگر شریک هستم
я живу с ... другими
двумя
тремя

پرسیدن اطلاعات تماس

какой у тебя номер телефона?شماره تلفنت چیه؟
какой у тебя электронный адрес?آدرس ایمیلت چیه؟
какой твой адрес?آدرست چیه؟
можно записать твой номер телефона?می توانم شماره تلفنت را بگیرم؟
можно записать твой электронный адрес?می توانم آدرس ایمیلت را بگیرم؟
ты зарегистрирован в ...?
Facebook
MySpace
Skype
MSN
какое у тебя там имя?نام کاربریت چیه؟

از کار ما حمایت کنید

با تبدیل شدن به یک حامی در Patreon به ما در بهبود این سایت کمک کنید. از مزایای آن می توان به حذف تمامی تبلیغات از سایت و دسترسی به کانال Speak Languages Discord اشاره کرد.

حامی شوید