رنگ ها

نام و فام رنگها را در سوئدی بیاموزید.

vitسفید
gulزرد
orangeنارنجی
rosaنیمه خام
rödقرمز
brunقهوه ای
grönسبز
blåآبی
lilaبنفش
gråخاکستری
svartمشکی