در بانک

زمانی که به بانک میروید یا میخواهید از دستگاه خود پرداز استفاده کنید؛ این ها چند عبارت فرانسوی هستند که باید استفاده کنید.

je voudrais changer de l'argentمی خواهم مقداری پول تبدیل کنم
je voudrais des ...
euro
livres Sterling
dollars américains
dollars canadiens
francs suisses
je voudrais ouvrir un compteمی‌خواهم حساب باز کنم
je voudrais ouvrir un compte personnelمی خواهم حساب شخصی باز کنم
je voudrais ouvrir un compte professionnelمی خواهم حساب تجاری باز کنم