در بانک

زمانی که به بانک میروید یا میخواهید از دستگاه خود پرداز استفاده کنید؛ این ها چند عبارت فرانسوی هستند که باید استفاده کنید.

انجام مبادلات و انتقالات بانکی

Je voudrais retirer 100 euros, s'il vous plaîtمن می خواهم 100 یورو برداشت کنم، لطفا
Je voudrais faire un retraitمی خواهم برداشت کنم
Vous préférez des petites ou des grosses coupures?این مبلغ را چطوری می خواهید؟
Vous pourriez me donner de plus petites coupures?ممکنه اسکناس های کوچک تر بدهید؟
Je voudrais déposer cette somme, s'il vous plaîtمی‌خواهم این را به‌ حساب بگذارم لطفاً
Je voudrais déposer ce chèque sur mon compte, s'il vous plaîtمی‌خواهم این چک را به حساب بگذارم لطفاً
Quel est le délai d'encaissement de mon chèque?چند روز طول می کشه تا این چک توی حساب بیاد؟
Vous avez une pièce d'identité?کارت شناسایی دارید؟
J'ai ……-م را دارم
mon passeportگذرنامه
mon permis de conduireگواهینامه رانندگی
ma carte d'identitéکارت شناسایی
Votre compte est à découvertاز حساب تان بیش از موجودی برداشت شده
Je voudrais effectuer un virement sur ce compteمی خواهم مقداری پول به این حساب انتقال بدهم
Vous pourriez virer 1.000 € de mon compte courant sur mon compte d'épargne?آیا می توانید 1000 یورو از حساب جاری من به حساب پس انداز من منتقل کنید؟

خدمات دیگر

Je voudrais ouvrir un compteمی‌خواهم حساب باز کنم
Je voudrais ouvrir un compte privéمی خواهم حساب شخصی باز کنم
Je voudrais ouvrir un compte professionnelمی خواهم حساب تجاری باز کنم
Vous pourriez m'indiquer le solde de mon compte, s'il vous plaît?ممکنه لطفاً موجودی حسابم را بگید؟
Vous pourriez m'imprimer un relevé de compte, s'il vous plaît?ممکنه لطفاً یک گواهی ریز حساب بانکی بدهید؟
Je voudrais changer de l'argentمی خواهم مقداری پول تبدیل کنم
Je voudrais commander des devises étrangèresمی‌خوام مقداری ارز خارجی‌ بگیرم
Quel est le taux de change de la livre sterling?نرخ تبدیل پوند انگلیس چقدر است؟
Je voudrais …مقداری … می خوام
des eurosیورو
des livres sterling
des francs suisse
des dollars américainsدلار آمریکا
Je voudrais commander un nouveau chéquier, s'il vous plaîtمی تونم یک دسته چک جدید سفارش بدهم لطفاً؟
Je voudrais annuler un chèqueمی خواهم پرداخت یک چک را کنسل کنم
Je voudrais annuler ce virement automatiqueمی خواهم این سفارش ثابت پرداخت از حساب را کنسل کنم

عبارت های مفید دیگر

Où est le distributeur de billets le plus proche?نزدیک‌ترین خودپرداز کجاست؟
Quel est le taux d'intérêt de ce compte?نرخ سود این حساب چنده؟
Quel est le taux d'intérêt actuel pour les prêts personnels?نرخ بهره فعلی برای وام شخصی چنده؟
J'ai perdu ma carte bancaireکارت بانکیم را گم کرده ام
Je voudrais déclarer …می خواهم … را اطلاع بدم
la perte de ma carte bancaireگم شدن کارت اعتباری
le vol de ma carte bancaireدزدیده شدن کارت اعتباری
On a un compte jointما حساب مشترک داریم
Je voudrais vous signaler mon changement d'adresseمی خواهم تغییر آدرس را اطلاع بدم
J'ai oublié mon mot de passe pour mon compte bancaire en ligne.من گذرواژه بانک اینترنتی را فراموش کردم
J'ai oublié le code secret pour ma carteمن شماره رمز کارتم را فراموش کردم
Je vous en enverrai un autreمن یک مورد جدید خواهم داشت و برای شما می فرستم.
Je voudrais prendre rendez-vous avec …می توانم یک وقت برای دیدن … بگیرم؟
le gérant de la banqueمدیر
un conseiller financierمشاور مالی
Je voudrais me renseigner pour un emprunt immobilierمی‌خواهم با یک نفر دربارهٔ وام مسکن صحبت کنم

استفاده از خود پرداز

Introduire votre carteکارت خود را وارد کنید
Entrer votre code secretPIN خود را وارد کنید
Code non validePIN اشتباه است
Entrerورود
Corrigerبرای اصلاح
Annulerکنسل
Retrait d'espècesبرداشت نقدی
Autre montantمبلغ دیگر
Veuillez patienterلطفا منتظر بمانید
On vérifie le montantپول شما در حال شمارش است
Solde insuffisantموجودی کافی نیست
Solde de votre compteموجودی
Afficher à l'écranروی صفحه نمایش
Imprimer un reçuچاپی‌
Autre service?خدمات دیگری می خواهید؟
Désirez-vous un reçu?آیا رسید می‌خواهید؟
Retirer votre carteکارت را بردارید
Quitterخارج شوید
sound

صدا برای تمام عبارت های فرانسوی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.

از کار ما حمایت کنید

با تبدیل شدن به یک حامی در Patreon به ما در بهبود این سایت کمک کنید. از مزایای آن می توان به حذف تمامی تبلیغات از سایت و دسترسی به کانال Speak Languages Discord اشاره کرد.

حامی شوید