عبارت های زمان

در اینجا چند اصطلاح فرانسوی مرتبط با زمان آمده است.

تعیین روز

avant-hierپریروز
hierدیروز
aujourd'huiامروز
demainفردا
après-demainپس فردا

تعیین زمان طی روز

hier soirدیروز عصر
la nuit dernière
ce soirامروز عصر
demain soirفردا شب
le matin or dans la matinéeصبح
l'après-midi or dans l'après-midiبعد از ظهر
le soir or dans la soiréeعصر
hier matinدیروز صبح
hier après-midiدیروز بعد از ظهر
hier soirدیروز عصر
ce matinامروز صبح
cet après-midiامروز بعد از ظهر
ce soirامروز عصر
demain matinفردا صبح
demain après-midiفردا بعد از ظهر
demain soirفردا شب

تعیین هفته، ماه، یا سال

la semaine dernièreهفته گذشته
le mois dernierماه گذشته
l'année dernièreپارسال
cette semaineاین هفته
ce mois-ciاین ماه
cette annéeامسال
la semaine prochaineهفته آینده
le mois prochainماه آینده
l'année prochaineسال آینده

دیگر عبارت های مربوط به زمان

maintenantحالا
alors
ensuite or puis
immédiatement or aussitôt
bientôtبه زودی
plus tôt or avantزودتر
plus tard or aprèsدیرتر
il y a cinq minutesپنج دقیقه قبل
il y a une heureیک ساعت قبل
il y a une semaineیک هفته پیش
il y a deux semainesدو هفته پیش
il y a un moisیک ماه قبل
il y a un anدو سال پیش
il y a longtempsخیلی وقت پیش
dans dix minutesدر ده دقیقه
dans une heureدر یک ساعت
dans une semaineدر یک هفته
dans dix joursدر ده روز
dans trois semainesدر سه هفته
dans deux moisدر دوماه
dans dix ansدر ده سال
le jour précédentروز گذشته
la semaine précédenteهفته گذشته
le mois précédentماه گذشته
l'année précédenteسال گذشته
le jour suivant or le lendemainروز بعد
la semaine suivanteهفته آینده
le mois suivantماه بعد
l'année suivanteسال آینده

مدت زمان

راه های متفاوتی برای گفتن مدت زمان در فرانسوی وجود دارد؛ مانند مثال های زیر:

j'ai vécu en Espagne pendant six mois
je travaille ici depuis sept ans
je vis ici depuis août
je pars en France demain pour deux semainesفردا برای دو هفته به فرانسه می روم
nous avons nagé longtempsمدت طولانی داشتیم شنا می کردیم

تکرار

jamaisهرگز
rarementبه ندرت
occasionnellementگاهی
quelquefoisبعضی اوقات
souvent or fréquemment
généralement or normalement or habituellement
toujoursهمیشه
tous les jours or quotidiennement
toutes les semainesهر هفته
tous les moisهر ماه
tous les ansهرسال
sound

صدا برای تمام عبارت های فرانسوی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.

از کار ما حمایت کنید

با تبدیل شدن به یک حامی در Patreon به ما در بهبود این سایت کمک کنید. از مزایای آن می توان به حذف تمامی تبلیغات از سایت و دسترسی به کانال Speak Languages Discord اشاره کرد.

حامی شوید