اسلواکیایی

دوستان زبان آموزدوستان زبان آموز
کسی را پیداکنید تا با او اسلوواکی خود را تمرین کنید.

چرا زبان اسلوواکی را بیاموزیم؟

تجارت
اقتصاد اسلواکی با پیوستن به اتحادیه اروپا در سال دوهزاروچهار رشد بسیار سریعی را تجربه کرده است. دانستن زبان اسلواکیایی به شما کمک میکند که روابط تجاری را مستحکم کنید.

گردشگری
توپوگرافی اسلواکی موقعیتهای بسیاری برای کوهنوری و سایر فعالیتهای در هوای باز در کشور کوهای تاترا و پارکهای ملی به شما میدهد. توانایی برای صحبت کردن به زبان اسلواکیایی؛ که در جمهوری چک نیز به شما کمک خواهدکرد؛ بسیار قابل تقدیر قرار خواهدگرفت.