سلامتی

هنگام صحبت کردن درباره سلامتی خود این عبارت های انگیسی را مفید خواهید یافت.

توصیف علائم بیماری

What's the matter?چی شده؟
I'm not feeling wellحالم خوب نیست
I'm not feeling very wellحالم خیلی خوب نیست
I feel illبیمارم
I feel sickبیمارم
I've cut myselfدستم را بریده ام
I've got a headacheسردرد دارم
I've got a splitting headacheسردرد شدیدی دارم
I'm not wellخوب نیستم
I've got fluسرما خورده ام
I'm going to be sickدارم مریض می شوم
I've been sickمریض شده ام
I've got a pain in my ……-م درد می کنه
neckگردن
My … are hurting…-م اذیت می کنه
feetپاها
kneesزانوها
My back hurtsکمرم درد می کنه

عبارت های مفید دیگر

Have you got any …?… دارید؟
painkillersمسکن
paracetamolپاراسیتامول
aspirinآسپرین
plastersچسب زخم
How are you feeling?حالت چطوره؟
Are you feeling alright?حالت خوبه؟
Are you feeling any better?حالت بهتره؟
I hope you feel better soonامیدوارم زودتر بهتر بشی
Get well soon!امیدوارم زودتر خوب بشی!
I need to see a doctorباید دکتر را ببینم
I think you should go and see a doctorفکر می کنم باید بری دکتر ببیندت
Do you know a good …?… خوبی می شناسی؟
doctorدکتر
dentistدندانپزشک
Do you know where there's an all-night chemists?می دانید داروخانه شبانه روزی کجاست؟
sound

صدا برای تمام عبارت های انگلیسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.