سلامتی

هنگام صحبت کردن درباره سلامتی خود این عبارت های انگیسی را مفید خواهید یافت.

توصیف علائم بیماری

what's the matter? چی شده؟
I'm not feeling well حالم خوب نیست
I'm not feeling very well حالم خیلی خوب نیست
I feel ill بیمارم
I feel sick بیمارم
I've cut myself دستم را بریده ام
I've got a headache سردرد دارم
I've got a splitting headache سردرد شدیدی دارم
I'm not well خوب نیستم
I've got flu سرما خورده ام
I'm going to be sick دارم مریض می شوم
I've been sick مریض شده ام
I've got a pain in my … …-م درد می کنه
neck گردن
my … are hurting …-م اذیت می کنه
feet پاها
knees زانوها
my back hurts کمرم درد می کنه

عبارت های مفید دیگر

have you got any …? … دارید؟
painkillers مسکن
paracetamol پاراسیتامول
aspirin آسپرین
plasters چسب زخم
how are you feeling? حالت چطوره؟
are you feeling alright? حالت خوبه؟
are you feeling any better? حالت بهتره؟
I hope you feel better soon امیدوارم زودتر بهتر بشی
get well soon! امیدوارم زودتر خوب بشی!
I need to see a doctor باید دکتر را ببینم
I think you should go and see a doctor فکر می کنم باید بری دکتر ببیندت
do you know a good …? … خوبی می شناسی؟
doctor دکتر
dentist دندانپزشک
do you know where there's an all-night chemists? می دانید داروخانه شبانه روزی کجاست؟
sound

صدا برای تمام عبارت های انگلیسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.

اپ موبایل

اپ برگزیده ما برای راهنمای عبارتهای انگلیسی برای دستگاههای اندروید حاوی بیش از شش هزار عبارت و واژه با فایل صوتی هست.

Get it on Google Play