در دندان پزشکی

اگر نیاز دارید که در طول اقامتتان به دندانپزشک مراجعه کنید، تعدادی از این عبارات برای شما لازم خواهد بود.

در پذیرش

Can I make an appointment to see the …?می توانم یک وقت برای … بگیرم؟
dentistدندان پزشک
hygienistبهداشتکار دهان و دندان
I'd like a check-upیه چک آپ می خواهم
Please take a seatلطفاً بنشینید
Would you like to come through?لطفاً بفرمایید تو

معاینه دندان ها

When did you last visit the dentist?آخرین بار کی دندان پزشک رفته اید
Have you had any problems?مشکلی دارید؟
I've got toothacheدندانم درد می کنه
One of my fillings has come outیکی از دندان هایی که پر کردم خالی شده
I've chipped a toothیکی از دندان هام شکسته
I'd like a clean and polish, pleaseتمیز کردن و سفید کردن می خواهم لطفاً
Can you open your mouth, please?ممکنه لطفاً دهانتان را باز کنید؟
A little wider, pleaseکمی بازتر لطفاً
I'm going to give you an x-rayمی خواهم عکس بگیرم
You've got a bit of decay in this oneتوی این یکی کمی پوسیدگی دارید؟
You've got an abscessیکی آبسه کرده

درمان دندان

You need two fillingsدو تا پر کردنی دارید
I'm going to have to take this tooth outمی خواهم این دندان را بکشم
Do you want to have a crown fitted?می خواهید تاج بگذارید؟
I'm going to give you an injectionمی خواهم به شما آمپول بزنم
Let me know if you feel any painاگر درد گرفت به من بگید
Would you like to rinse your mouth out?می خواهید دهانتون را شستشو بدهید؟
You should make an appointment with the hygienistباید با بهداشت کار دهان وقت بگیرید
How much will it cost?چقدر می شه؟
sound

صدا برای تمام عبارت های انگلیسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.