در دندان پزشکی

اگر نیاز دارید که در طول اقامتتان به دندانپزشک مراجعه کنید، تعدادی از این عبارات برای شما لازم خواهد بود.

در پذیرش

can I make an appointment to see the …? می توانم یک وقت برای … بگیرم؟
dentist دندان پزشک
hygienist بهداشتکار دهان و دندان
I'd like a check-up یه چک آپ می خواهم
please take a seat لطفاً بنشینید
would you like to come through? لطفاً بفرمایید تو

معاینه دندان ها

when did you last visit the dentist? آخرین بار کی دندان پزشک رفته اید
have you had any problems? مشکلی دارید؟
I've got toothache دندانم درد می کنه
one of my fillings has come out یکی از دندان هایی که پر کردم خالی شده
I've chipped a tooth یکی از دندان هام شکسته
I'd like a clean and polish, please تمیز کردن و سفید کردن می خواهم لطفاً
can you open your mouth, please? ممکنه لطفاً دهانتان را باز کنید؟
a little wider, please کمی بازتر لطفاً
I'm going to give you an x-ray می خواهم عکس بگیرم
you've got a bit of decay in this one توی این یکی کمی پوسیدگی دارید؟
you've got an abscess یکی آبسه کرده

درمان دندان

you need two fillings دو تا پر کردنی دارید
I'm going to have to take this tooth out می خواهم این دندان را بکشم
do you want to have a crown fitted? می خواهید تاج بگذارید؟
I'm going to give you an injection می خواهم به شما آمپول بزنم
let me know if you feel any pain اگر درد گرفت به من بگید
would you like to rinse your mouth out? می خواهید دهانتون را شستشو بدهید؟
you should make an appointment with the hygienist باید با بهداشت کار دهان وقت بگیرید
how much will it cost? چقدر می شه؟
sound

صدا برای تمام عبارت های انگلیسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.

اپ موبایل

اپ برگزیده ما برای راهنمای عبارتهای انگلیسی برای دستگاههای اندروید حاوی بیش از شش هزار عبارت و واژه با فایل صوتی هست.

Get it on Google Play